Select All
  • [ VMin ] Cho đi! Nhưng không phải miễn phí!
    183K 15.2K 32

    Những thứ cho đi chưa chắc là không lấy lại :) Không ai cho không ai thứ gì! Mọi thứ ta nhận được không hẳn đã miễn phí! " Tớ cho cậu tất cả nhưng tớ không điên tới nỗi cho không. Chỉ cần đúng thời điểm, tớ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. " P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver gì hết nhé.

    Completed