Select All
  • [ VMin ] Cho đi!!! Nhưng không phải miễn phí!!!
    60.2K 4.8K 31

    Những thứ cho đi chưa chắc là không lấy lại :) Không ai cho không ai thứ gì!!! Mọi thứ ta nhận được chưa chắc đã miễn phí!!! " Tớ cho cậu tất cả nhưng tớ không điên tới nỗi cho không!!! Chỉ cần đúng thời điểm, tớ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời " P/s: Không mang ra ngoài nhé 😤😤 Còn nếu ai muốn chuyển ver, cảm phiền hỏi...

    Completed