Select All
  • [Edit | KookV] Thích cậu
    53.2K 6.2K 29

    Truyện gốc: Thích cậu Tác giả: Đạo Đạo Lĩnh Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn, hiện đại, thẳng nam công x ngốc manh tinh thụ, HE Note: Đây chỉ là bản chuyển ver theo sở thích cá nhân, chưa có sự đồng ý của tác giả P/s: Pairing vẫn là KookV, cơ mà bé Tae trong đây sẽ là Tại ... à mà thôi :)))

    Completed