Select All
  • Online - Jeongcheol
    9.1K 1.1K 24

    Khi Seungcheol và Jeonghan gặp nhau trên mạng xã hội Kik. Author: 95lines (Link: https://www.wattpad.com/story/62048008-online-jeongcheol-%E2%9C%93) Translator: sachifromheaven Pairing: Jeongcheol / CheolHan Note: bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.