Select All
  • Your Boyfriend is My Husband (LEGACY#2) #Wattys2016
    2.5M 59K 35

    Papayag ka bang mag pretend ang boyfriend mo na boyfriend ng iba? At ikaw mag pretend na girlfriend ng boyfriend ng iba? Sa madaling salita 'exchange partner'. Ang kasintahan ni Evo at Chloe ay isang Chinese na nakatakda para isa't isa. Sa madaling salita sakop sila ng isang tradisyon ng mga intsik sa isang arrange ma...