Select All
  • [GinShi] Đông Tàn
    40.3K 2.2K 15

    [Đông Tàn] là một series gồm các chương ngắn về cặp đôi (ăn hành) chính là GinShi, kéo dài từ khi Shiho Miyano được tám tuổi đến khi cô mười tám tuổi. Có thể xem [Đông Tàn] là một quá trình trưởng thành giả định của Shiho theo dòng mạch truyện D.C, khi Shiho trở thành Sherry, từ Sherry trở thành Ai Haibara. Xuyên suốt...