Select All
  • The Broken Heart's Desire
    30.8K 947 5

    Two broken hearts met to fulfill each other's needs, and one decided to break the other even more. *** "Resha, saan ba ako nagkulang?" he sobbed while sipping his high alcoholic whiskey. Hindi niya maiwasang masaktan para sa binata-or should I say, bakla. She tapped his back and smiled sadly. "Parang alam ko na kung...