Select All
  • [Tinh tế-Tình Cảm ]Thế thân nghịch tập chỉ nam (hoàn )
    29.5K 331 4

    Ở trong mắt Lâm Sắt, Y Lai chỉ là cái thế thân. Song khi nhìn thấy Y Lai nằm ở người khác trong lồng ngực, thành người khác bầu bạn thời điểm, hắn mà lại nếm trải đời này to lớn nhất thống khổ. ( Công thụ song khiết, có bánh bao qua lại. ) ( Công rất tra, trước tiên ngược thụ sau ngược Công, không đổi Công, thận và...