Select All
  • [Xuyên việt - Thận] Vũ Hóa Điền toàn công lược sổ tay - Hồ Thập Tam (full)
    11.7K 114 2

    Vũ Hóa Điền toàn công lược sổ tay Tác giả: Hồ Thập Tam Văn án: Vũ Hóa Điền: Ta đến cầu ngọc hành trùng sinh thuật. Thần y: Vũ công công thật biết nói đùa, ngài không muốn thời điểm đã đem nó cắt, hiện thời kia ngoạn ý khởi là nói dài có thể mọc ra? Vũ Hóa Điền: Nếu dài không đi ra lưu ngươi vô dụng. Thần y: Ta lại cho...

    Mature