Select All
  • [Đam mỹ] Xuyên qua chi linh thực sư (Đang tiến hành)
    56.5K 4.8K 80

    Tác giả: Diệp Ức Lạc Thể loại: Xuyên qua giá không, cưới trước yêu sau, chủ công, tu chân, chủng điền, sảng văn, bàn tay vàng, cường cường, 1×1, sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (397 chương) Nguồn: read8.net/dushu/9/9315/ Tình trạng bản dịch: đang bò... không biết tới năm nào mới xong XD Edit + Beta: Snail Nhà w...

  • NTNSMM
    5.5K 67 1