Select All
  • Change
    7 0 1

    isang babae na mayabang,tamad,mayaman at bueset siya ay si Darlene Vibares.........ito ay kwento lang hindi ito totoo mabait si Darlene Vibares sa totoo

    Completed