Select All
  • Betrayal (Ongoing)
    2.6K 128 6

    Hurri Mirriana Galejo only wants to live a simple life with the people she loves, her mother and most especially, her father. Pero paano kung ang pamilyang gusto niyang protektahan ay biglang masira dahil sa mabigat na akusasyon? "Justice is for wealthy people." Iyon ang tumatak sa kaniyang isip nang mukulong ang kani...

    Mature