Select All
  • Million And One [kookv oneshot]
    722 119 1

    Genre : smut, romance نمیتونست جونگکوک رو با چشم های تیره شده از میک آپش، یا موهای بلند و عرق کردش که توی صورتش پخش میشدن رو از دست بده. در واقع هربار به دست هایی فکر می کرد که با رگ هایی که حتی از روی تتو هاش هم معلوم بود گیتار می زد، ضربان قلبش بالا می رفت. و تهیونگ کی بود که لاک مشکی رنگ روی ناخن هاش رو فاکتور بگیر...

    Completed