Select All
  • [ Vtrans | TaeJin] Jin Huyng
    5.1K 387 20

    Taehyung và Jin thường tán tỉnh nhau vì fanservice nhưng vào một ngày mọi thứ vượt tầm kiểm soát... ------------------------------ Author: @elmarryajin Original link: https://www.wattpad.com/story/274213906-jin-hyung-taejin Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Translated with author's permission

    Completed   Mature