Select All
 • 𝐄𝐑𝐑O̸𝐑 (DREAM SMP X Lectora) !CANCELADA!
  21.5K 2.2K 26

  "Oh, Cariño mira lo sucio que me has vuelto" ➪ Imagina estar en una sociedad dónde la cordura ya no existe. ________________________________ 🇱 🇮 🇸 🇹 🇦  • Humanoides AU ⚠︎ •Contenido yandere ⚠︎ •Gore, Violencia ⚠︎ •contenido para adulto (?) Descargo De Responsabilidad En este fic usa el pr...

  Mature
 • 𝐄𝐑𝐑Ø𝐑
  2.5K 249 9

  (𝐷𝑅𝐸𝐴𝑀𝑆𝑀𝑃 𝑋 𝑅𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅) 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑒 : @ℎ𝑎𝑛𝑎𝑚𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠 ❤️ ❝ Ôi em yêu, hãy nhìn em đã làm tôi trở lên tồi tệ như thế nào đây. ❞ ➨ tưởng tượng bạn đang sống trong một xã hội nơi mà sự tỉnh táo không hề tồn tại. ━━━━━━━━━━━━━━ 𝗟𝗜𝗦𝗧 • Humanoid [Người máy]...