Saori

648 18 0
                  

Részlet az Eastern: Titkok Útvesztője című regényemből, amely a 2018 őszén megjelent Eastern folytatása!

Részlet az Eastern: Titkok Útvesztője című regényemből, amely a 2018 őszén megjelent Eastern folytatása!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Múlhatna már ez a szörnyű émelygés...

Saori előrehajolt, és a tornác korlátjára könyökölt. Fáradtan pislogott. A falu környéke csendesnek tűnt, csak néhány darumadár hallatta énekét a domboldal aljában zöldellő nádas mögül. Saorit nem lepte meg a tájat uraló nyugalom, hiszen a harcképes férfiak legjava még az éjjel elvonult, hogy Nakamura kán vezetésével kezdetét vegye a főváros ostroma.

Vajk elég időt szánt rá, hogy csókkal illesse Saori testének minden apró zugát, aztán hajnalhasadtakor kibontakozott kedvese öleléséből, és a sereg után eredt. Távoztával hosszú álmatlanságot hagyott a lányra. Saori csak órák múltán tudta lehunyni a szemét, de hamar megébresztette a reggeli rosszullét.

 Saori csak órák múltán tudta lehunyni a szemét, de hamar megébresztette a reggeli rosszullét

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

– Kisasszony... – szólongatták a ház felől.

Saori kínlódva belemarkolt a köntösébe. Megpróbálta legyűrni a torkát ingerlő émelygést.

– Elnézést, kisasszony!

Saori csak megkésve ocsúdott a szolgálólány bátortalan hangjára. Mély levegőt vett, és mosolyt erőltetett az arcára, miközben hátrafordult.

Jevika, a kreolbőrű cselédlány kedvesen visszamosolygott. Lesütötte szemét, és a társalgó felé mutatott.

– Elkészült a tea, kisasszony!

Épp annyi idős lehetsz, mint a kishúgom – elmélkedett Saori, mialatt lehúzta gyékényszandálját, és betért a házuk főfolyosójára. A padló nyekergéséből hallotta, ahogy Jevika illedelmesen követi.

Édesanyja, Aoi a társalgó alacsony étkezőasztala mellett térdelt, mintát hímzett az ölében tartott posztóba. Résnyire nyitott szemhéja meg sem rezdült, amikor a lánya letelepedett az asztal túloldalán.

Saori vonakodott megtörni a csendet. Gőzölgő csészéje mögül figyelte a szöveten kirajzolódó virágmintát. Feszélyezte a gondolat, hogy alighanem ugyanaz jár mindkettejük fejében.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

EasternWhere stories live. Discover now