Cach thanh lap cum danh tu trong tieng anh.

283 0 0

- N + N                               : Airman or bedtime

- Count N (CN) + CN      : a shop keeper

- Uncount N ( UN ) +CN : a milk deliver

-  Adj + N :                            blackboard

- V + N                                 : breakfast

- Gerund + N                      : blotting-paper

- Adverb + V                         : income

- V + Adverb                         : drawback

- Pre/ Adverb + N                : afternoon

- phrase                                : for-get-me-not ( cỏ lưu ly)

đối với những danh từ sau đây ta ko thể thành lập danh từ ghép: lump, part, piece, slice, loaf.

ex: ta ko thể nói     'A bread lump' mà phải nói ' A lump of bread'

Cach thanh lap cum danh tu trong tieng anh.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!