For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

18.4K 7 6

Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

1. Nội dung cơ bản:

a. Giáo dục, nâng cao cảnh giác cm, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân, tham gia phòng ngừa, đấu tranh.

- Chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của địch.

- Bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật quốc gia.

- Chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

- Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị, bảo vệ nội bộ.

b. Vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

- Vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm.

- Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng có tiền án, các tội phạm đang trốn tại địa phương.

- Vận động nhân dân chấp hành và tham gia giữ gìn TTATXH.

- Hướng dẫn và vận động nhân dân bài trừ tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, cụm dân cư, gia đình an toàn, đoàn kết, xây dựng nếp sống văng hóa trong cộng đồng dân cư.

c. Xây dựng và mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức đơn vị xã hội.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch, các quy chế phối hợp hoạt động công an - tổ chức chính trị xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất lồng ghép nội dung, yêu cầu của phong trào vận động nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

d. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

- Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rèn luyện, thử thách và xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước cơ sở.

- Thoogn qua phong trào để thường xuyên đóng góp ý kiến cho các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, lực lượng công an.

-> 4 nội dung trên có mối quan hệ chặt chẽ.

2. Phương pháp xây dựng phong trào.

a. Nắm tình hình và xây dựng kế hoạch

* Nội dung nắm tình hình:

- Vị trí địa lý, đặc điểm của địa bàn.

- Tình hình an ninh trật tự.

- Tình hình quần chúng trong việc chấp hành pháp luật và mâu thuẫn nội bộ, tâm tư nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân.

- Tình hình các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng.

- Diễn biến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc qua các thời kỳ.

- Những thiếu sót, sơ hở của ta trong thực hiện chính sách.

* Phương pháp nắm tình hình:

- Nghiên cứu các tài liệu sẵn có để nắm bắt tình hình địa bàn.

- Đi sát cơ sở, tiếp xúc, thu thập ý kiến của dân.

- Trực tiếp điều tra, khảo sát hoạt động của các tổ chức.

- Kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ khác để nắm bắt tình hình.

* Nội dung kế hoạch:

- Đánh giá tổng quát tình hình ANTT, tinh thần cảnh giác cm, ý thức, trách nhiệm của quần chúng.

- Xác định mục tiêu, yêu cầu cụ thể phải đạt được của phong trào.

- Xác định nội dung cơ bản của công tác xây dựng phong trào.

- Cách tổ chức thực hiện kế hoạch của phong trào như thế nào.

* phương pháp xây dựng kế hoạch:

- Viết dự thảo theo thể thức văn bản quản lý nhà nước quy định.

- Lấy ý kiến đóng góp cá nhân, tổ chức.

- Nghiên cứu, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh văn bản trình chủ tịch.

b. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn quần chúng thực hiện nhiệm vụ ANTT.

* Tuyên truyền, giáo dục:

- Nội dung:

+ Âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động thâm độc, nham hiểm.

+ Đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, NN, các quy định, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.

* Phương pháp:

+ Triệt để khai thác sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Thông qua các hình thức sinh hoạt, hội họp các tổ chức chính trị xã hội.

+ Sử dụng báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền, giáo dục.

+ Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp quần chúng để tọa đàm, trao đổi, giải thích.

+ Nâng cao nhận thức cảu cán bộ các cấp, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

+ Kết hợp với tuyên truyền rộng rãi với giáo dục cá biệt.

* Hướng dẫn nhân dân thực hiện:

+ Hướng dẫn bảo vệ, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của NN.

+ Hướng dẫn phát hiện tố giác với công an, chính quyền những người, sự việc hiện tượng nghi vấn.

+ Hướng dẫn nhân dân lên án, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực.

+ Hướng dẫn tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

+ Đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp

+ Bảo vệ lợi ích kinh tế đến bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng.

+ Từ việc bí mật tố giác và cung cấp tin tức đến đấu tranh trực diện.

c. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, ngành, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội để vận động.

- Phối hợp hợp trong vấn đề an ninh tổ quốc.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.

-> Hướng dẫn thực hiện mục tiêu đề ra.

d. Xây dựng tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt làm hạt nhân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Có chức năng tư vấn, quản lý, thực hiện.

e. Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, làm cơ sở tổ chức vận động quần chúng.

f. Lồng ghép nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào khác của nhà trường, địa phương.

Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!