Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

11.5K 4 6

Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

1. Nội dung cơ bản:

a. Giáo dục, nâng cao cảnh giác cm, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân, tham gia phòng ngừa, đấu tranh.

- Chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của địch.

- Bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật quốc gia.

- Chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

- Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị, bảo vệ nội bộ.

b. Vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

- Vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm.

- Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng có tiền án, các tội phạm đang trốn tại địa phương.

- Vận động nhân dân chấp hành và tham gia giữ gìn TTATXH.

- Hướng dẫn và vận động nhân dân bài trừ tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, cụm dân cư, gia đình an toàn, đoàn kết, xây dựng nếp sống văng hóa trong cộng đồng dân cư.

c. Xây dựng và mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức đơn vị xã hội.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch, các quy chế phối hợp hoạt động công an - tổ chức chính trị xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất lồng ghép nội dung, yêu cầu của phong trào vận động nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

d. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

- Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rèn luyện, thử thách và xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước cơ sở.

- Thoogn qua phong trào để thường xuyên đóng góp ý kiến cho các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, lực lượng công an.

-> 4 nội dung trên có mối quan hệ chặt chẽ.

2. Phương pháp xây dựng phong trào.

a. Nắm tình hình và xây dựng kế hoạch

* Nội dung nắm tình hình:

- Vị trí địa lý, đặc điểm của địa bàn.

- Tình hình an ninh trật tự.

- Tình hình quần chúng trong việc chấp hành pháp luật và mâu thuẫn nội bộ, tâm tư nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân.

- Tình hình các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng.

- Diễn biến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc qua các thời kỳ.

- Những thiếu sót, sơ hở của ta trong thực hiện chính sách.

* Phương pháp nắm tình hình: