Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, phóng chống DBHB, BLLĐ

12.8K 3 4

Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, phóng chống DBHB, BLLĐ của Đảng, Nhà nước ta.

1. Mục tiêu:

+ Phải làm thất bại chiến lược của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường hòa bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH.

+ Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

2. Nhiệm vụ:

+ Kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn DBHB, BLLĐ, đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài trong các nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

+ Chủ động phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, có hiệu quả khi có BLLĐ xảy ra.

3. Quan điểm chỉ đạo.

- Đấu tranh chống DBHB là một cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực.

- Chống DBHB là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc tổ quốc VN XHCN.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh chống DBHB.

4. Phương châm tiến hành:

- Kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững bên trong với chủ động ngăn chặn phòng ngừa, tiến công làm thất bại âm mưu, thủ đoạn kẻ thù.

- Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lý tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối không để hình thành bạo loạn.

- Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu của kẻ thù.

Những giải pháp phòn chống DBHB, BLLĐ ở nước ta hiện nay:

1. Đẩy lùi tệ nạn quan liêu tham nhũng, tiêu cực trong XH, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, choonhs nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

2. Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nắm chắc mọi diễn biến, không bị động bất ngờ.

3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ Quốc cho toàn dân, nắm vững nững nhiệm vụ và mối quan hệ của nó.

4. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh về mọi mặt, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh.

5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh, rộng khắp, lấy chất lượng là chính.

6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống DBHB, BLLĐ cảu địch.

7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH là yếu tố quan trọng hàng đầu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận lòng dân.

Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, phóng chống DBHB, BLLĐĐọc truyện này MIỄN PHÍ!