1

2.7K 417 1K
                  

با هول و ترس از خواب پرید و به سرعت روی تخت نشست. بخاطر وحشتی که توی تک‌تک سلول‌هاش حس میکرد، بدنش به شدت میلرزید و میتونست تپش دیوانه‌وار قلبش رو داخل قفسه‌سینه‌ش حس کنه. قطرات عرق روی پوست سرد و رنگ‌پریده‌ی بدنش، حرکت میکردن و صدای نفس‌‌نفس زدن‌هاش، سکوت اتاق رو بهم میزد. مردمک‌های لرزونش، فضای تاریک اتاق رو میکاویدن و دنبال کوچک‌ترین اثری از خطر بودن؛ اما چیزی برای ترسیدن پیدا نکردن. وقتی مطمئن شد که دوباره کابوس دیده، کم‌کم مشت دست‌هاش رو باز کرد و ملافه‌ی مچاله‌‌شده رو که تمام مدت توی حصار مشت‌هاش بود، رها کرد. نگاهش رو از فضای تاریک اتاق‌خواب گرفت و سرش رو پایین انداخت. احساس کرد که قطرات عرق از پشت گردنش به سمت گودی کمرش سر خوردن. چندتا نفس عمیق کشید تا ضربان قلبش رو پایین بیاره و بعد، دستی توی موهاش کشید

_ز: لیام..؟

لیام از جاش پرید و با ترس سمت صدا برگشت. وقتی با چهره‌ی خوابالود زین مواجه شد، نفسی از سر آسودگی کشید. با وجود اینکه اتاق توی ظلمات فرو رفته بود اما زین تونست آثار وحشت رو توی صورت همسرش ببینه. اخم کرد و روی تخت نشست

_ز: چیشده..؟!

لیام به سرعت خودش رو توی بغل گرم زین جا کرد؛ سرش رو به قفسه‌سینه‌ی همسرش چسبوند و دست‌هاش رو محکم دور کمرش حلقه کرد. زین، لیام رو توی آغوشش نگه داشت و موهای نامرتبش رو بوسید

_ز: دوباره همون کابوس‌های تکراری..؟

_ل: این‌بار با جزئیات بیشتر..

زبونش رو روی لب‌های خشک‌شده‌ش کشید

_ل: من دیدمش زین.. برای اولین‌بار دیدمش..

_ز: همونی که همیشه توی کابوس‌هات، تعقیبت میکرد..؟

لیام به سر تکون دادن اکتفا کرد

_ز: خب، اون چه شکلی بود..؟

_ل: اون یه مرد بلند قد بود؛ بدن ورزیده‌ای داشت و سر تا پا مشکی پوشیده بود..

زین سر انگشت‌هاش رو روی پوست برهنه و مرطوب کمر لیام کشید

_ز: صورتش رو دیدی..؟

لیام سرش رو به دو طرف تکون داد

_ل: نه.. چهره‌ش زیر سایه پنهان شده بود اما..

لیام حرفش رو قطع کرد

_ز: اما چی..؟

بدن لیام توی آغوش همسرش لرزید. زین حلقه‌ی دست‌هاش رو دور کمر لیام‌ محکم‌تر کرد

_ز: بهم بگو عزیزم..

اون سعی میکرد با لحن آروم اما محکمش، لیام رو به آرامش دعوت کنه تا بتونه حرفش رو بزنه

_ل: چشم‌هاش زین.. چشم‌هاش سرخ‌ترین چیزی بودن که توی عمرم دیدم.. حتی سایه هم نتونسته بود سرخی چشم‌هاش رو بپوشونه..

SatanWhere stories live. Discover now