BUKANGLIWAYWAY

80 0 0
                  

BUKANGLIWAYWAY
Ang panaginip na pagbubukang liwayway ay nagpapahiwatig ng "rebirth, renewal, new beginning" at ito rin ay naghahayag ng "spring" o "tag-sibol".

Panaginip (kahulugan)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon