Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc

15.4K 25 5

 A. LOẠI I - TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Nhóm 1100- TIỀN

1. Tài khoản 1110 - Tiền mặt

1.1. Mục đích

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của Quỹ tiền mặt tại các đơn vị KBNN, gồm: Tiền Việt Nam và ngoại tệ.

1.2. Nguyên tắc hạch toán

Kế toán tài khoản 1110 - Tiền mặt, các đơn vị phải chấp hành các nguyên tắc sau:

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý kho quỹ, chế độ quản lý và lưu thông tiền tệ hiện hành của Nhà nước.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có và tình hình thu, chi của KBNN. Luôn đảm bảo khớp đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán với sổ quĩ và số tiền thực tế ở mọi thời điểm.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý kho tiền, các quy trình, thủ tục nhập, xuất quỹ do KBNN quy định.

- Kế toán tiền mặt phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam. Đối với các loại ngoại tệ do KBNN quản lý phải được theo dõi chi tiết theo nguyên tệ. Đồng thời, phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính quy định để hạch toán trên sổ kế toán. Mọi khoản chênh lệch giá và tỷ giá phải được hạch toán theo quy định của KBNN.

- Kế toán tiền mặt phải kết hợp tài khoản này với các đoạn mã COA, như sau:

+ Mã quỹ

+ Mã KBNN.

1.3. Kết cấu và nội dung tài khoản

Bên Nợ:

- Các khoản tiền mặt được nhập kho, quỹ.

- Số tiền phát hiện thừa khi kiểm kê quỹ.

- Chênh lệch tỷ giá tăng khi đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (Trường hợp tỷ giá tăng).

Bên Có:

- Các khoản tiền mặt xuất kho, quỹ.

- Số tiền phát hiện thiếu khi kiểm kê quỹ.

 - Chênh lệch tỷ giá giảm khi đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (Trường hợp tỷ giá giảm).

 Số dư Nợ:

 Số tiền mặt bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ còn tại kho, quỹ.

 Tài khoản 1110 – Tiền mặt có 2 tài khoản cấp 2, như sau:

 (1) Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Dùng để phản ánh tình hình nhập, xuất và tồn quỹ tiền mặt bằng Đồng Việt Nam tại KBNN.

Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam có 2 tài khoản cấp 3, như sau:

+ Tài khoản 1112 - Tiền mặt bằng Đồng Việt Nam: Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ giao dịch, tình hình nhập, xuất tiền trong kho.

+ Tài khoản 1113 - Tiền mặt theo túi niêm phong bằng Đồng Việt Nam: Tài khoản này phản ánh lượng tiền mặt còn đang chờ kiểm đếm để nhập quỹ KBNN.

Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!