For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

1.6K 0 0

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  

SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33  

  Lời mở đầu

Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật   chất cho

nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động

sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao

động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các doanh nghiệp,

TSCĐ là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năng

suất của người lao động. Bởi vậy TSCĐ được xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng

lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được

quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ

mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một doanh

nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ, đảm bảo sử

dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.

Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ của

một doanh nghiệp. Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình TSCĐ của

doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽ

có được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán

TSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tài

chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có một quá trình thích ứng nhất định. Nhà

nước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc để

có thể sửa đổi kịp thời. 

Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là một doanh nghiệp Nhà

nước trực thuộc Bộ Quốc Phòng  hoạt động  trong lĩnh vực xây lắp. Tài sản cố định đóng

một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Do đặc thù của

ngành sản xuất kinh doanh, các TSCĐ được sử dụng tại công ty hầu hết là các loại máy móc

thiết bị thi công. Trong những năm  qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vốn vào các loại

TSCĐ, đặc biệt là các loại máy móc thiết bị thi công, đồng thời từng bước hoàn thiện quá

trình hạch toán kế toán TSCĐ. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Công ty vẫn còn

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!