Pbiet bien chung & sieu hinh

3.2K 1 0

Câu 8 : Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong triết học?

Trả lời: Triết học phản ánh TG và giải thích TG bằng hai phương pháp khác nhau. Đó là phương pháp biến chứng và phương pháp siêu hình.

- Phương pháp biến chứng là phương pháp xem xét sự vật trong mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động biến đổi không ngừng.

- Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật một cách cô lập tách rời.

*phương pháp biện chứng: -Vừa thấy sự tồn tại, phát triển và tiêu vong.

- Xem xét sự vật ở cả trạng thái tĩnh và trạng thái động.

- Vừa thấy cây vừa thấy rừng, vừa thấy bộ phận vừa

thấy toàn thể.

- Vừa thấy sự riêng biệt vừa thấy có mối liên hệ qua lại.

* phương pháp siêu hình: - Chỉ thấy tồn tại mà không thấy phát triển và tiêu

vong.

- Chỉ thấy trạng thái tĩnh mà không thấy trạng thái động.

- Chỉ thấy cây không thấy rừng, chỉ thấy bộ phận

mà không thấy toàn thể.

- Chỉ thấy sự riêng biệt không có mối quan hệ qua lại.

Như vậy qua sự so sánh trên ta thấy phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình là hai phương pháp triết học đối lập nhau trong cách nhìn nhận và cách nghiên cứu TG. Chỉ có phương pháp biện chứng mới là phương pháp thực sự khoa học.

* Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng

    a. Khái niệm biện chứng, phép biện chứng

Biện chứng là khái niệm dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy.

Biện chứng bao gồm:

-Biện chứng khách quan là biện chứng của TG vật chất.

-Biện chứng chủ quan là sự phản ánh biện chứng khách quan vào đời sống ý thức của con người.

Phép biện chứng là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng của TG thành hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học nhằm xây dựng hệthống các nguyên tắc phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn.

Phép biện chứng thuộc về biện chứng chủ quan.

Phép biện chứng đối lập với phép siêu hình - phương pháp tư duy về sự vật, hiện tượng của TG trong trạng thái cô lập tĩnh tại và tách rời.

   b. Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

Ba hình thức cơ bản của phép biện chứng là: chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.

          - Chủ nghĩa duy vật chất phác là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời cổ đại. Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này đã lý giải toàn bộ sự sinh thành của TG từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi đó là thực thể đầu tiên, là bản nguyên của TG, như nguyên tử, không khí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ… Những lý giải của họ về TG còn mang nặng tính trực quan nên những kết luận của họ về TG về cơ bản còn mang tính chất cụ thể, chất phác.