Chapter 4

582 40 10
                         

Ilang minuto rin ang inilagi ni JL sa washroom dahil matagal bago naampat ang mga luha niya. It's been years mula nang huli siyang umiyak. Hindi niya inakala na darating ang araw na iiyak na naman siya dahil sa kagagawan ng madrasta.

Nang makalma niya ang sarili ay naghilamos siya at nag-retouch gamit ang compact powder at lipstick niya sa bag.

Pagkabalik niya sa mesa ay bahagya pa siyang ngumiti sa mga kasalo pero napansin niyang kumunot ang noo ni Lander. Malamang ay napansin ang bahagyang pamumula ng mga mata niya.

Ipinagpatuloy niya na lang ang pagkain at hindi na pinansin ang paminsan-minsang paglingon ni Lander.

Ilang minuto pa ay natapos na ang pag-uusap ng dalawa.

Tumayo rin siya nang tumayo ang mga ito at nagkamay. Naunang umalis sa kanila si Mr. Litanya, na nalaman niya ang pangalan nang ipakilala sa kanya ni Lander kanina.

"Uhm, salamat sa dinner," aniya. Bumwelo pa siya saka nagsalita ulit. Hihiram sana ulit siya ng pera dito. "Baka pwedeng makahiram ulit ng pang-hotel?" sabi niya pa.

Hindi tumingin sa kanya si Lander. Napansin niyang nakapikit na ito at nakakunot ang noo. Hanggang sa pisilin nito ang sintido.

"Are you okay?" tanong niya.

Bahagyang tumango ang binata pero halata sa mukha na may iniindang sakit. Napapangiwi pa ito bago pipikit nang muli.

"Are you sure?" tanong niya pa ulit.

Hindi na iyon sinagot ni Lander at binalingan na lang ulit ang sinabi niya.

"Just stay in my house for tonight, princess. I don't have enough cash right now for a hotel room. I have a spare room you can use."

Hindi na siya nakapalag. Sasabihin niya sanang ihatid na lang siya sa hotel at ito ang magbayad gamit ang credit card nito, o kaya naman ay magpunta sila sa pinakamalapit na ATM para makapag-withdraw, pero napansin niyang wala na sa huwisyo ang binata at mukhang masakit talaga ang ulo.

Sumunod na lang siya rito papunta sa kinaroroonan ng sasakyan nito.

"Gusto mo bang ako na ang mag-drive?" alok niya. Malalim na kasi ang kunot ng noo ng binata.

Mukha namang hindi na talaga nito kaya ang mag-drive dahil tumango lang ito at sumakay sa passenger's seat. Matapos ilagay sa navigation ang address ng bahay nito ay nagsimula na siyang mag-drive. Si Lander ay nakapikit at isinandal ang ulo sa bintana ng sasakyan.

Sa isang bungalow type na bahay sila pumunta na nasa loob ng isang exclusive na subdivision. Kung titignan ang bahay nito ay nagmukha itong out of place dahil napapaligiran ng matataas na bahay. Pero kung sa hitsura ay hindi papahuli ang bahay nito. May pagka-elegante iyong tignan kahit na bungalow type. Malawak din ang bakuran noon kumpara sa iba.

"Nandito na tayo," sabi niya kay Lander na bahagyang nagmulat ng mga mata.

Tumango ito saka lumabas ng kotse para buksan ang gate. Ipinasok niya naman ang kotse sa loob ng malawak na bakuran. Lumapit uli ito at kinatok ang bintana ng kotse kapagkuwan. Ibinaba niya ang salamin at tumingin dito.

"Ikaw nang bahalang mag-park," ani Lander saka itinuro ang kinaroroonan ng garahe. "From the garage entry, may makikita kang hallway. You may use the first room paglagpas ng home bar. The bathroom is across the hall from your room. Kung gusto mo ng pamalit na damit, kumuha ka na lang sa closet ko. My room is next door to the bath."

Hindi na siya hinintay na sumagot nito at pumasok na mula sa porch.

Nagkibit na lang siya at sinunod ang sinabi nito. Pero habang dina-drive niya ang sasakyan papasok ng garahe ay napangiti siya sa sarili. Hindi niya kasi maisip kung paanong nagagawa siyang utos-utusan lang ni Lander. At hindi siya umaangal!

Bitter 1: The PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon