For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

8.9K 0 0

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Để giúp Khoa và Học viện làm tốt công tác sinh viên trong Học viện Tài chính, Giám đốc Học viện quy định một số điểm cụ thể của Điều 9 "Quy định về công tác sinh viên" đối với giáo viên chủ nhiệm lớp như sau:

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp và tiêu chuẩn lựa chọn:

Người được Trưởng khoa giao nhiệm vụ làm trợ lý Trưởng khoa về công tác sinh viên (SV) đối với một lớp cụ thể được gọi là giáo viên chủ nhiệm (GVCN). Giáo viên làm công tác GVCN cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Là giáo viên trong Học viện, có thâm niên công tác trong Học viện từ hai năm trở lên, đã được công nhận hết thời gian tập sự

- Thường xuyên giảng dạy tại Học viện, trường hợp phải đi công tác xa Học viện thì thời gian liên tục không quá một tháng trong một học kỳ

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm GVCN lớp, có trách nhiệm, tận tâm với công việc được giao

- Không trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật

- Mỗi GVCN phụ trách không quá 2 lớp

2. Quyền hạn của GVCN

2.1. GVCN là thành viên của các hội đồng:

- Cấp học viện khi xét kỷ luật SV thuộc lớp được phân công chủ nhiệm

- Cấp khoa khi xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện đối với SV thuộc lớp được phân công chủ nhiệm

2.2. Kiểm tra Ban cán sự lớp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Học viện đối với Ban cán sự lớp (Quyết định số 456/QĐ-HVTC-QLSV ngày 3/9/2002)

2.3. Thay mặt Trưởng khoa (nếu được Trưởng khoa uỷ quyền) giải quyết những việc xảy ra trogn lớp thuộc thẩm quyền của Khoa, trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo, Quy định của Học viện)

2.4. Yêu cầu Ban cán sự lớp báo cáo định kỳ (ngay sau khi sinh hoạt lớp vào tuần cuối của tháng), đột xuất tình hình trong lớp theo yêu cầu quản lý của Khoa, Học viện. Các báo cáo phải có ý kiến của GVCN

2.5. Kiến nghị Trưởng khoa bãi miện, kỷ luật Ban cán sự lớp học hoặc từng thành viên trong Ban cán sự lớp khi xét thấy Ban cán sự lớp hoặc từng cá nhân trong Ban cán sự lớp không hoàn thành nhiệm vụ, vô tổ chức kỷ luật, vi phạm quy chế, vi phạm luật pháp...

3. Trách nhiệm của GVCN lớp

Công tác GVCN là một khâu trong nhiệm vụ công tác thường xuyên của giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm sau đây:

3.1. Giúp SV nắm mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của ngành và chuyên ngành, nhất là phương pháp học tập và NCKH ở bậc Đại học, định hướng nghề nghiệp cho SV

3.2. Giúp SV nắm và thực hiện nghiêm túc các Quy chế, các Quy định hiện hành, các chính sách chế độ có liên quan đến SV

3.3. Nắm chắc các thông tin cơ bản về SV như: Họ và tên của SV, bố mẹ SV, địa chỉ của bố mẹ SV, nơi thường trú, cư trú của bố mẹ SV, nơi ngoại trú hoặc nội trú của SV, số điện thoại liên hệ (nếu có)

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚPĐọc truyện này MIỄN PHÍ!