Chapter 3

611 40 24
                         

"Just when will I have a peaceful sleep?!" ani JL nang magising mula sa kanyang afternoon nap.

Marahas siyang bumangon nang makarinig uli ng komosyon mula sa labas. Pangatlong araw nang palagi siyang nagigising sa ingay. Nang umaga rin na 'yun ay nagising siyang nagwawala na naman ang anak ng stepsister niya.

Saktong pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay naroon si Lina, ang isa sa mga kasambahay niya. Halata sa mukha nito ang takot at pagpa-panic kaya naman inusisa niya.

"Anong nangyayari?" tanong niya rito.

"Ma'am JL, 'yung madrasta niyo po nasa labas nagpupumilit pumasok. May mga kasamang goons. Naitulak nga po si manang kasi ayaw niyang papasukin," naiiyak na sabi nito.

"What?!"

Sumilip siya sa living room na kita mula sa hallway ng second floor na kinaroroonan nila. Wala pa ang sinasabi nitong "goons". Mukhang hindi pa pumapasok sa loob.

Sa pagkakakilala niya sa madrasta, at sa kung ano-anong ginawa nito sa kanya ay malamang na paaalisin siya sa bahay na 'yun. Kaya naman mabilis na kinuha niya ang maliit na body bag mula sa sabitan at ang cellphone niya na nasa bedside table.

"Lina, kunan mo ng video. Siguraduhin mo lang na hindi nila mapapansin. Sabihan mo rin si Kath."

Si Kath ang isa pang kasambahay niya.

Papunta na sana siya sa hagdan nang may maalala.

"Oh, right. Where's the kid?" tanong niya.

Lumingon si Lina sa kwarto na ipinagamit niya sa bata at sa yaya nito.

"Nasa kwarto po niya, natutulog," sabi ni Lina.

"Itago niyo muna. Make sure na hindi makikita nung demonya. Kung sakaling makita, sabihin niyong anak nung yaya," aniya.

Tumango lang ang katulong.

Nagpatiuna na siyang bumaba ng hagdan.

"What's this all about?" mataray na sabi niya nang makita ang madrasta na pumasok sa living room.

Tinaasan siya ng isang kilay ng matanda na kahit nasa sisenta na ay nagmumukha pa ring nasa late forty's lang dahil alaga sa botox ang mukha.

"I don't want you anywhere near my husband's property," sabi nito.

Sumenyas ito sa mga kasamang bodyguard, malamang ay para kaladkarin siya palabas.

"As far as I know, sa akin ibinigay ni papa ang bahay na ito. Wala kang karapatan na palayasin ako!" sabi niya bago pa man makalapit ang inutusan ng madrasta.

"I don't care. Whatever my husband owns is mine. Gagawin ko ang gusto ko sa pag-aari ko! Hala't kaladkarin niyo na 'yan palabas!"

Ang may edad na lalaki ang unang lumapit sa kanya. Kita niya ang pagpapaumanhin sa mukha nito.

"Pasensya na ma'am, sumama na lang po kayo palabas," mahinang sabi ng lalaki.

Hindi niya pinansin ang sinabi nito at lagpas ang tingin niya papunta sa madrasta.

"Labor Day na Labor Day, gumagawa ka ng eksena. Ni hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong magpahinga ang mga goons mo," inis na sabi niya, ginaya ang tawag ni Lina sa mga bodyguard nito.

Hindi siya pinansin ng matandang babae at sinulyapan ang tatlo pang mas bata na lalaki na kasama nito.

"Ano pang hinihintay niyo?!"

Noon naman nagsikilos ang mga ito at lumapit sa kanya. May mapang-asar na ngiti pa sa mukha ng mga ito, hindi tulad ng may edad na lalaking naunang lumapit sa kanya. This time, mahigpit na hinawakan na siya sa mga braso ng dalawa sa mga iyon at hinila papunta sa direksyon ng pinto.

Bitter 1: The PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon