PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

8.1K 1 0

 PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

        A.     Mục tiêu bài học.

       Giúp Hs:

        -      Nắm vững cách phân tích và xác định yêu cầu của đề bài, cách lập dàn ý cho

bài viết.

        -      Có ý thức và thói quen phân tích đề và lập dàn ý trước khi làm bài.

        B.     Chuẩn bị.

        1.     Gv: Đọc sách tham khảo, sách giáo viên, soạn giảng

        2.     Hs: nghiên cứu bài trước ở nhà.

        C.     Tiến trình bài dạy.

        1.     Ổn định lớp

        2.     Kiểm tra bài cũ ( không )

        3.     Bài mới.

Hoạt động của Gv - Hs

- Gv yêu cầu hs chia thành 3

nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm phân

tích đề của 3 để trong sgk , cử người lên

trình bày, Gv nhận xét, chỉnh sửa.

- Gv chốt lại vấn đề.

- Gv yêu cầu 3 nhóm dựa vào kết

quả phân tích đề ở trên, hãy lập dàn ý

cho mỗi đề văn.

- Gv hướng dẫn hs thực hiện.

- Hs đọc phần ghi nhớ ở sgk.

- Yêu cầu hs làm tại lớp.

- Gv hướng dẫn, gợi ý để hs làm.

- Gv nhận xét, bổ sung.

Nội dung cần đạt

I. Phân tích đề

Đề 1.

Phân tích đề: Đây là dạng đề định hướng rõ các

nội dung nghị luận.

-  Vấn đề cần nghị luận: Việc chuẩn bị

hành trang vào thế kỉ mới.

-  Yêu cầu về nội dung: Từ ý kiến của Vũ

Khoan có thể suy ra:

+ Người Việt Nam có nhiều điểm mạnh: thông

minh nhạy bén với cái mới

+ Người Việt Nam cũng không ít điểm yếu:

thiếu hụt về kiến thức cơ bản, khả năng thực hành và

sáng tạo hạn chế.

+ Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu là

thiết thực chuẩn bị hành trang vào thế kỉ XXI.

-  Yêu cầu về phương pháp: sử dụng thao

tác lập luận bình luận, giải thích, chứng minh.

-  Yêu cầu về tư liệu: dùng dẫn chứng