Poker Face

20K 728 164
                  

a promise is a promise😘😘

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

a promise is a promise😘😘

hello to Kels Pb, Kristine Santa Cabildo, Anna Leah S-Union, Mhy Agapi, Retjchel Amistad, Nikkieta Romero, Mayline Sumarago, Rosalie B. Oplenaria, YL-mah Madera #teammarufowk #teamtigang #teamtaNod🤣🤣🤣


PUMUTOK ang gilid ng labi ni Vengeance at nalasahan niya ang dugo sa nagkalamat na tissue nang tumama sa kanyang mukha ang isang hard bound book na ibinato ng kanyang ina. He should be used to it by now. Dahil hindi naman iyon ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang ina. Simula nang magkaisip siya ay gawain na nito iyon. Especially when his father is out of town and on a long business trip. Hindi niya alam kung bakit ginagawa iyon ng kanyang ina malibang ang alam niya ay galit ito sa kanyang ama. At ang tanging outlet nito ay siya. Siya ang naging labasan nito ng frustration. Ang masama, hindi lang siya nito sinasaktan sa physical na paraan kundi maging emotional.

"Get out of my sight. You're making me sick!"

He stared at her long and hard, his expression blank.

"What are you looking at? Lalaban ka na, ha? Lalaban ka na?"

Sa totoo lang ay malayo roon ang tumatakbo sa utak niya. Gusto niyang itanong kung bakit ito ganoon kalupit sa kanya. Kung bakit parang ang hirap ditong mahalin siya ganoong alam naman niya at natitiyak niyang sa katawan siya nito nagmula.

Muli siyang sinugod ng ina at akmang sasampalin nito nang humarang si Bentley, ang kanyang bodyguard.

Nanlilisik ang mga matang pinukol ito ng tingin ni Gertrude. "Umalis ka riyan kung ayaw mong pati ikaw ay masaktan."

"Nasa biyahe na ho si Boss, Madam. Kapag nakita niya ang latay ng kamay niyo sa mukha ni Young Master ay wala siyang ibang mapaghihinalaang nanakit sa kanyang anak kundi kayo."

Sa sinabi ng bodyguard ay may pagka-alarmang dumaan sa mukha ni Gertrude. Ngunit saglit na saglit lamang iyon at mahusay nito iyong naikubli. That's his mother, she's very good at hiding her emotions. And she trained him well, too. She always tells him that he will have the advantage against an enemy if he doesn't show his emotions. People tend to get wary around people they can't figure out.

"Get him out of my sight," sa tinig na kasinlamig ng yelo ay sabi ni Gertrude sa bodyguard.

"Let's go, Young Master."

Tahimik na sumunod na lamang si Vengeance nang igiya siyang palabas ni Bentley sa drawing room. Sinipat ng bodyguard ang kanyang mukha. Nakita niya ang dumaang awa sa mga mata nito bago siya pinaupo. 

"Kukuha lang ako ng yelo, Young Master. Sandali lang ako."

Half of his face felt numb. Tumama ang hard bound cover ng libro sa kaliwang parte ng kanyang mukha. Puwede naman sana niyang iwasan iyon. Pero alam niyang lalong manggigigil ang kanyang ina kapag hindi siya nito nasaktan. 

The Untouchables Series Book 2 Vengeance LiuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon