ricardo

632 0 0

HỌC THUYẾ T KINH TẾ CỦ A RICARDO :

Ricardo là nhà kinh tế học người Anh (gốc Do Thái) 19-4-1772 tại Luân Đôn.

1823 ông mất tại Luân Đôn.

Thế giới quan của ông Ricardo: chủ nghĩa duy vật siêu hình.

Nhân sinh quan: chủ nghĩa cá nhân thực dụng tư sản.

Tư sản một cách triệt để.

Nộ i dung học thuyết của Ricardo:

* Lý thuyết về giá trị hàng hóa (thuyết giá trị lao động)

Giá trị hà ng hóa tù y thuộ c và o sản lượng lao độ ng cần thiết để sản xuất ra hà ng hóa

đó.

4 luận điểm chính:

Ricardo phân biệt 2 mặt của giá trị : Giá trị sử dụng

Giá trị trao đổi.

Ô ng khẳng định tính hữu ích (giá trị sử dụng) không phải là thước đo của giá trị trao

đổi . Mặc dù vậ y nó lại tuyệ t đối cần thiết cho giá trị trao đổ i.

Ricardo: Nếu một vật không có một chút lợi ích nà o thì vật đó hoà n toà n khô ng có giá

trị trao đổi. Dù cho nó là khan hiếm hoặc phải bỏ nhiều lao động để mới có được .

Ricardo : Giá trị trao đổi hàng hóa được hình thành từ 2 nguồn: Tính chất khan hiếm.

Sản lượng lao động cần thiết sản xuất ra chúng.

Nhận định : Giá trị trao đổi của 1 số hàng hóa chỉ do sự hiếm có quyết định vì khô ng

một lao động nào có thể là m tăng sản lượng của chúng.

Ví dụ: Bức tranh qúy, đồ cổ...do sự hiếm có, tuy nhiên hà ng hóa này chỉ chiếm tỷ lệ

rất nhỏ. Vì vậy khi nói đến những quy luật điều tiết giá trị trao đổi phải nói đến

những hà ng hóa mà công nghiệ p của mọi ngườ i có thể nhâ n lê n tù y ý muốn.

Lượng lao động cố định trong một vật phẩm qui định giá trị của vật phẩm đó, phân

biệt khái niệm giá trị tuyệt đối, giá trị tương đối.

_ Giá trị tuyệt đối: là sản lượng lao độ ng kết tinh chính là giá trị của vật phẩ m.

_ Giá trị tương đối: là giá trị được biểu hiện ở một lượng nhất định hàng hóa khác.

Giá trị tương đối là hình thức cần thiết để biểu hiện giá trị tuyệt đối.

R phê phán A.S : không nhất quán trong việc định nghĩa giá trị hàng hóa.

R: chỉ nê n giữ lại định nghĩa giá trị là lượng lao độ ng hao phí.

R khẳng định: lượng lao động hao phí để sản xuất ra một hàng hóa và lượng lao động

mà ta có thể dùng hà ng hóa đó đổ i lấy trê n thị trườ ng là nhữ ng đại lượng khác xa

nhau.

hoc thuyet kinh teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!