chu nghia trong nong

Bắt đầu từ đầu

* Thuyết trật tự thiên định :

Quesney cho rằng xã hội là mộ t bộ phậ n của giới tự nhiê n, đồng nhất của giới tự

nhiên, trật tự xã hộ i nằm trong trậ t tự chung của vũ trụ và nhữ ng định luậ t chi phối tự

nhiên, chi phối xã hộ i . Do thượng đế tạo ra, sắp đặ t.

Những định luật do thượng đế sáng tạo là bất di bất dịch bất khả cự tuyệ t là nhữ ng

điều có lợi nhất cho con người.

Trách nhiệm con người chỉ khám phá, thực hiệ n.

Phải là trật tự thiên định, pháp luật qui định xã hội là mộ t hệ thống điều khỏa thích

hợp nhất để hướng tới thực hiện trật tự thiên định. Nhà nước không nên, không được

phép can thiệp và o các hoạt độ ng kinh tế , vì sự can thiệp nà y là m sai lệ ch trậ t tự

thiên định.

3/ Nhậ n xét đánh giá về CNTN:

: Là mộ t bước tiến lớn so với CNTT

Thành tựu

_ Các nhà trọng nô ng đã chuyể n đối tượng nghiê n cứu từ lưu thô ng sản xuất

_ Nguồn gốc của sự giàu có trong lĩnh vực sản xuất, lưu thông không tạo ra của cải và

giá trị.

_ Cuộc cách mạng trong lịch sử kinh tế của nhân loại.

_ Các nhà trọng nô ng lần đầu tiê n nê u lê n tư tưởng các quy luậ t khách quan chi phối

đời sống sinh hoạt kinh tế đưa đến tính khoa, đồng nhất khách quan với thượng đế mà u sắc duy tâ m.

Lần đầu tiên nghiên cứu vấn đề lưu thông của cải để tái sản xuất trên phạm vi toàn

xã hộ i , đặ t cơ sở cho việ c nghiê n cứu các mối quan hệ bản chất của nền sản xuất tư

bản.

Hạn chế : 3 điểm chính.

_ Sản xuất của các nhà trọng nông còn hẹp hòi cứng nhắc, còn mang tính máy móc

siêu hình.

_ Sản xuất không chỉ gia tăng về số lượng của cải mà cò n gia tăng về giá trị của cải.

_ Các nhà trọng nô ng khô ng thấy được vai trò của lưu thông và phủ nhậ n mọi cơ sở

phát sinh lợi nhuận trong lưu thông.

Các nhà trọng nô ng đã cố gắng nghiê n cứu mối liê n hệ bản chất của nền sản xuất tư

bản trong khi chưa phân tích được những khái niệm cơ sở.

*Nội dung cơ bản:

Chủ nghĩa trọng nông phê phán gay gắt những tư tưởng kinh tế phiến diện của trường phái trọng thương, cho rằng không phải "phi thương bất phú", với lý do: hoạt động thương nghiệp chỉ là hoạt động phục vụ tiêu dùng chứ không làm tăng thêm giá trị, nghĩa là không đem lại giàu có cho xã hội. Vì vậy trường phái trọng nông cho rằng phi nông mới là bất phú, vì chính ngành nông nghiệp trực tiếp sản xuất ra lương thực, thực phẩm - của cải vật chất chính yếu - nguồn gốc của sự giàu có.

Phần quan trọng của học thuyết này là tư tưởng rằng Nhà nước không nên can thiệp của vào quá trình kinh tế. Nhà nước chỉ đặt ra các điều luật cần thiết phù hợp với "quy luật tự nhiên" và sau đó các chức năng của Nhà nước sẽ phai mờ dần.

Chủ nghĩa trọng nông là tư tưởng kinh tế đầu tiên đề ra quy luật "sự giảm dần sản phẩm đất đai", theo đó, sự tăng thêm lao động vào đất sẽ dẫn đến một giới hạn mà sau đó là sự giảm dần năng suất lao động. Đó là cơ sở của quy luật năng suất biên giảm dần, phổ biến trong các học thuyết kinh tế hiện đại.

Trường phái trọng nông đã nêu ra những ý tưởng về việc phát triển ngành kinh tế nông nghiệp phải có sự quan tâm của nhà nước để họ yên tâm làm ăn trên đồng ruộng và có tích luỹ đầu tư cho phát triển nông nghiệp, đồng thời cũng nêu nên vấn đề thay đổi hoạt động cá thể riêng lẻ trong làm ăn nông nghiệp bằng việc tập trung đất đai để xây dựng thành các đồn điền, đưa nông nghiệp đi vào làm ăn lớn để chuyển từ nông nghiệp tiểu nông mang tính chất phong kiến sang nền nông nghiệp theo kiểu tư bản chủ nghĩa để có năng suất lao động nông nghiệp ngày càng cao, lương thực thực phẩm ngày càng sản xuất ra được nhiều hơn, đem lại sự giàu có cho đất nước.

hoc thuyet kinh teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!