chu nghia trong nong

Bắt đầu từ đầu

Những hà nh vi nà o tạo ra được thu nhậ p thuần tuý là hà nh vi sản xuất, hà nh vi sản

xuất thực sự chỉ có trong nô ng nghiệ p. Ngoà i nô ng nghiệp các ngà nh khác là không

sinh lợi, không tăng thêm.

: Theo Quesney có 2 nguyên tắc hình thành giá trị

Nhận định

+ Trong công nghiệp giá trị sản phẩm tạo ra sẽ ngang bằng với tổng chi phí.

+ Trong nông nghiệp giá trị tạo ra bao giờ cũ ng lớn hơn tổng chi phí.

+ Trong công nghiệp quá trình tạo ra sản phẩm chỉ là sự kết hợp chất cũ.

+ Trong nông nghiệp nhờ sự tác động của tự nhiên : không khí... nên có sự gia tăng về

chất tạo ra chất mới.

Kết luận

: Thu nhập thuần túy là kết quả của tự nhiên là tặng vậ t của tự nhiê n.

* Thuyết chu trình kinh tế :

Quesney chia xã hộ i thà nh 3 giai cấp :

+ Giai cấp sản xuất : bao gồm những người hoạt động trong nông nghiệp ( nông dân )

+ Giai cấp sở hữu : những người chiếm hữu đất đai ( địa chủ )

+ Giai cấp không sản xuất : những người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp,

thương mại ( công thương )

Mô tả sự lưu thông của của cải giữa 3 giai cấp trong sơ đồ biểu Quesney

* Giai cấp sản xuất : Giả sử giai cấp thu nhập 5 tỷ ( Thu nhập thuần túy )

Giữ 2 tỷ để tiêu dùng

Nộp 2 tỷ cho giai cấp sở hữu ( địa tô )

Dùng 1 tỷ trao đổi với giai cấp không sản xuất Lấy công nghệ phẩm tiêu dùng :

quần áo, giày dép, nhà cửa...

Sản xuất : công cụ, máy móc, phân bón... Tất cả các nhu cầu đều được thỏa mã n, giai cấp nà y tiếp tục hoạt độ ng.

* Giai cấp sở hữu : Sống dựa và o giai cấp sản xuất , có 2 tỷ địa tô do giai cấp sản xuất

nộp.

_ Nhận 2 tỷ : 1 tỷ do giai cấp sản xuất

1 tỷ do giai cấp sở hữu

Dùng 2 tỷ này trao đổi với giai cấp sản xuất để lấy nông sản, lương thực thực phẩm,

nguyên liệu. Nhu cầu được thỏa mãn tiếp tục tồn tại hoạt động.

Các giai cấp gắn liền với nhau trong một vòng luâ n chuyể n đi từ sản xuất đến phâ n

phối thu nhập và tiêu dùng.

Chu trình kinh tế trên tuân theo những định luật tự nhiên và khách quan giống như sự

tuần hoàn máu trong cơ thể con người. Mỗi giai cấp giống như cơ quan trong cơ thể.

Kết luận : Do đó phải xoá bỏ mọi sự hạn chế, ngăn cản từ bên ngoà i để cho của cải

lưu thông tự do giữa các giai cấp giống như máu khắp cơ thể.

hoc thuyet kinh teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!