chu nghia trong nong

2.3K 0 0

B - CHỦ NGHĨ A TRỌNG NÔNG

:

1/ Hoà n cảnh ra đờ i

:

Ra đời và o khoảng giữa TK XVIII trong hoà n cảnh lịch sử hết sức đặ c biệ t :

+ Pháp là một quốc gia nông nghiệp hơn 90% dân số là nô ng dâ n. Cô ng cụ, phương

thức canh tác lạc hậu, hơn 1/3 diện tích đất bỏ hoang.

+ Các mâu thuẫn xã hội Pháp bộ c lộ rất gâ y gắt, nước Pháp có 2 trậ n tuyến đối lậ p :

giai cấp phong kiến, vua, tăng lữ, qúy tộc >< nông dân , tư sản, thị dân.

:

Đặc điểm

Giai cấp phong kiến giữ đất đai sống sa hoa hưởng thụ.

Mặt trận chống phong kiến bị áp bức đè nén, căm thù , chế độ phong kiến nổi dậy.

Pháp tiến gần tới CM tư sản : Kinh tế suy sụp : do 2 nguyên nhân :

+ Do sự thống trị của chế độ phong kiến.

+ Do mâu thuẫn của CNTT công nghiệp Kinh tế suy sụp

Từ sự kiện đó : Pháp xuất hiện yêu cầu giải quyết mâu thuẫn bế tắt trong xã hội lật

đổ chế độ phong kiến phát triển nông nghiệp để vực dậy nền kinh tế Chủ nghĩa

trọng nông xuất hiện.

2/ Lập trường cơ bản

:

Chủ nghĩa trọng nông có 3 lập trường cơ bản sau :

+ Sự già u có thậ t sự của mộ t quốc gia khô ng biể u hiệ n ở khối lượng và ng bạc mà biểu

hiện ở khối lượng nông sản, một quốc gia cường thịnh là một quốc gia có nhiều lượng

thực thực phẩm.

+ Sản xuất nông nghiệp là nguồn duy nhất tạo ra mỗi của cải vật chất, chỉ có nông

nghiệp mới đem lại sự giàu có ấm no hạnh phúc.

+ Nhà nước khô ng can thiệ p và o các hoạt độ ng kinh tế tôn trọng sự tự do , tự do sản

xuất, kinh doanh trao đổi.

Nội dung chủ yếu

:

Francois Quesney là nhà kinh tế người Pháp (1694 - 1764)

* Thuyết trật tự thiên định :

Quesney phê phán, bác bỏ CNTT , sụ già u có khô ng biể u hiệ n ở và ng bạc mà ở của

cải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người . Trước hết là lương thực thực phẩm. Tuy

nhiên, không phải mọi của cải biểu hiện sự giàu có. Sự giàu có chỉ biể u hiệ n của cải

sinh sôi nảy nở Quesney gọi là tạo ra thu nhậ p thuần túy.

Theo Quesney : Thu nhập thuần tuý = số thu được - số tiêu phí.

hoc thuyet kinh teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!