Haikyuu characters heights

1.4K 5 12
                  


Tallest-to-Shortest

Lev Haiba: 194.3 cm (6'4.5")

Wakatoshi Ushijima: 189 cm (6'2")

Kei Tsukishima: 188.3 cm (6'1.7")

Tetsurou Kuroo: 187.7 cm (6'1.5")

Bokuto Koutarou: 185.5 cm (6'0.8")

Sou Inuoka: 185.5 cm (6'0.8")

Akiteru Tsukishima: 185.2 cm (6'0.7")

Asahi Azumane: 184.7 cm (6'0.5")

Tooru Oikawa: 184.3 cm (6'0.4")

Keiji Akaashi: 182.3 cm (5'9.8")

Tobio Kageyama: 180.6 cm (5'9.2")

Tadashi Yamaguchi: 179.5 (5'8.9")

Hajime Iwaizumi: 179.3 cm (5'8.8")

Keishin Ukai: 178.2 cm (5'8.4")

Ryuunosuke Tanaka: 177.2 cm (5'8.1")

Daichi Sawamura: 176.8 cm (5'8.0")

Taketora Yamamoto: 176.7 (5'7.9")

Koushi Sugawara: 174.3 cm (5'7.2")

Kenma Kozume: 169.2 cm (5'5.5")

Ittetsu Takeda: 166.5 cm (5'4.6")

Kiyoko Shimizu: 166.2 cm (5'4.5")

Morisuke Yaku: 165.2 cm (5'4.2")

Shouyou Hinata: 162.8 cm (5'3.4")

Yuu Nishinoya: 159 cm (5'2.1")

Saeko Tanaka: 155.2 cm (5'0.9")

Hitoka Yachi: 149.7 cm (4'9.1")

Excuse me sir why are they giants

WHY ARE THEY BUILT LIKE THAT!!!

Haikyuu!! Characters Heights Where stories live. Discover now