꧁ភារកិច្ចបេះដូង꧂ភាគបញ្ចាប់

1.9K 87 9
                  

2ថ្ងៃក្រោយមក
MaLaReal មិនអាចចេញទៅណាបានទេព្រោះអីមានបញ្ជាថានាងត្រូវទៅចូលរួចពិធីរាជវង្សមួយទៀតដូច្នេះនាងមិនអាចទៅណាបាននោះក្នុងចិត្តវិញមួម៉ៅមិនតិចទេដែរត្រូវទៅចូលរួចពិធីអីបែបនេះអារចិត្តកំពុងតែនឹកចង់ទៅរកចង់ទៅជួបមុខម្ចាស់ចិត្តមិនបានសោះឡើយ។

« អូននឹកបងណាស់មិចក៏មិនទាក់ទងមកអញ្ចឹង» នាងនិយាយក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងស្របដៃក៏មើលទូរសព្ទ័ដែរមានរូបនាងនឹងគេថតពេលដើរលេងជាមួយគ្នានោះរាងស្ដើងអង្គុយមើលទៅវិញទៅមកព្រោះនឹកគេខ្លាំងណាស់។

« ព្រះពរព្រះនាងឈុតត្រៀមរួចហើយអ្នកផាត់មុខក៏មកហើយដូចគ្នា» Fandyចូលមកប្រាប់ព្រោះនាងត្រូវចូលពិធីថ្ងៃនេះ។

« ហ៊ម!!!!» នាងបាត់ទូរសព្ទ័គ្រហឹមដើមករបញ្ជាក់ឲចូលមកតែងខ្លួនឲនាងបាន។ ពួកគេក៏ចូលមករៀបចំខ្លួនឲនាងផាត់មុខបែបបារាំងមិនក្រាស់ពេកផាត់បែបធម្មតជាតិៗបបូរមាត់ពណ៌ទឹកក្រូច។ បូករួចជាមួយឈុតដែរម្ចាស់បងនាងរើសឲនាងមិនបានរើសដោយខ្លួនឯងទេទើបពេលគេយកឈុតណាមកក៏ពាក់ឈុតនឹងមិនបានសម្គាល់មើលឈុតខុសធម្មតាឬអត់ទេ ទោះរ៉ោបលើកនេះប៉ោងធំមើលទៅដូចឈុតកូនក្រមុំចឹង

« ហ៊ម!!!!» នាងបាត់ទូរសព្ទ័គ្រហឹមដើមករបញ្ជាក់ឲចូលមកតែងខ្លួនឲនាងបាន។ ពួកគេក៏ចូលមករៀបចំខ្លួនឲនាងផាត់មុខបែបបារាំងមិនក្រាស់ពេកផាត់បែបធម្មតជាតិៗបបូរមាត់ពណ៌ទឹកក្រូច។ បូករួចជាមួយឈុតដែរម្ចាស់បងនាងរើសឲនាងមិនបានរើសដោយខ្លួនឯងទេទើបពេលគេយកឈុតណាមកក៏ពាក់ឈុតនឹងមិន...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

« ហេតុអីត្រូវពាក់ស្បៃដែល» រាងស្ដើងសួរមិចក៏ចាំបាច់ដាក់ស្បៃរដែរនោះ។

« ត្រូវដាក់ឲសុីនឹងឈុតព្រះពរព្រះអង្គមានបញ្ជាឲទ្រង់ពាក់បែបនេះ» អ្នកផាត់មុខ

« ម្ចាស់បងនេះយ៉ាងខ្លាំងណាស់» នាងរអ៊ូតិច។មិនយូរប៉ុន្មានគ្រប់យ៉ាងក៏ហើយស្រាច់តែម្ដង។MaLaReal ដើរចេញមកជាមួយអ្នកបម្រើដែរកាន់រ៉ោបខាងក្រោយអោយនាង។

༺ភារកិច្ចបេះដូង༻Where stories live. Discover now