giao duc, quan lý tư tưởng bọ đội

4.5K 3 1

công tác tư tương trong quan doi la mot mat hoat dong co ban cua CTĐ,CTCT; la hoat dong co to chuc  cua cac to chuc dang,to chuc chi huy,cac to chuc quan chung,cac co quan ,don vi va moi can bo ,chien si trong quan ly,giao duc chinh tri tu tuong, nghien cuu,bao ve,phat trien va truyen ba chu nghia m-l, tt hcm,quan diem ,duong loi cua dang,dau tranh tren mat tran tt-vh....

cong tac tt bao gom cac noi dung: ctac quan ly nam bat dien bien tinh hinh tu tuong cua bo doi; phan tich  danh gia,phan loai tu tuong bo doi; giai quyet tinh hinh tu tuong cua bo doi.

cong tac tt o truong sqlq2 la mot mat hoat dong co ban cua ctd,ctct; giu vai tro het suc quan trong ,tro thanh mot bo phan khong the thieu trong toan bo qua trinh hoat dong lanh dao,quan ly cua cac co quan ,don vi trong toan truong...

=>khang dinh vi tri vai tro cua viec nang cao chat luong giao duc, quan ly tt o nha truong ta hien nay

*thuc trang:

          trong nhung năm qua,duoi su chi dao,huong dan cua cac co quan chuc nang,su lanh dao chi dao truc tiep cua dang uy,chi huy cac don vi,cong tac giao duc,quan ly tu tuong bo doi o cac don vi trong toan truong duoc tien hanh tuong doi hieu qua .doi ngu can bo cac cap da kip thoi nam dien bien tinh hinh tu tuong cua bo doi,phan tich dánh gia tinh hinh tu tuong cua bo doi chat che,chinh xac,cac bien phap giai quyet co suc thuyet phuc,bao dam thau tinh dat ly. qua do gop phan quan trong vao viec xay dung dong co hoc tap,cong tac ,xu huong nghe nghiep,niem tin ly tuong cach mang cho cac doi tuong trong toan truong

       tuy nhien,so voi yeu cau ,nhiem vụ cua nha truong,ctac gduc quan ly tt cua doi  ngu can bo o cac don vi con nhieu han che,bat cap can kip thoi khac phuc.viec giao duc va quan ly tu tuong con chung chung ,thieu cu the,thieu ti mi,chua tao duoc bau khong khi dan chu ,thang than tin cay de bo doi boc lo tam tu, nguyen vong bă khoan ,phan tich danh gia tinh hinh tt o mot so truong hop con bieu hien chu quan,nong voi.ap dat,thieu than trong,chua xac dinh duoc chinh xac nguyen nhan; viec quan tam nam bat tt chua thuc su sau sart, con de xay ra tinh trang bat ngo; cong tac giao duc con nang ve hinh thuc,noi dung,phuong phap con thieu tính da dang....

  =>giai phap:

                -d/v ctac  quan ly nam bat dien bien tinh hinh tt: truc tiep gap go ,toa dam,tro chuyen,trao doi thang than,than tinh coi mo, quan sat cac hanh vi,cu chi thai do,loi noi le tiet tac phong; thu thach thong qua cac hoat dong thuc tien cua bo doi....thông qua ho so ly lich de biet tieu su cua quan nhan, thong qua phan anh bao cao cua cac to chuc chi huy,to chuc quan chung,hoi dong quan nhan , cua nhung can bo,dang vien ,nhung doan vien ,chien si uu tu ,cua ban be nguoi than ,gia dinh va cap uy,chinh quyen ,cac doan the va nhan dan dia phuong

                 -d/v cong tac phan tich danh gia tu tuong bo doi: bước 1:dua vao cac cứ lieu da nam duoc tien hanh he thong,loai tru nhung bieu hien, hien tuong khong cung loai,tien hanh phan tich,danh gia so bo dua ra nhan dinh,du doan ban dau ve tu tuong va xu huong van dong co the xay ra..bước 2: .lien ket tap hop nhung bieu hien,hien tuong da duoc danh gia so bo,tien hanh so sanh,rut ra nhung diem giong va khac nhau,nhung diem con mau thuan trong nhan thuc va hanh dong....bước 3 :tu nhung ket luan ban dau ve tt dua ra nhung lap luan,chung minh chi ra thuc chat tu tuong hien tai cua doi tuong; dong thoi kiem nghiem qua hoat dong thuc tien de rut ra nhung ket luan chinh xac ve tu tuong,nguon goc,nguyen nhan,du kien duoc chieu huong phat trien cua tu tuong.....bước 4:phan loai tt,day la van de he trong lien quan den sinh mang chinh tri va su tien bo truong thanh  cua tung con nguoi,tung don vi.can cu nhung ket luan da rut ra va tinh hinh cu the cua don vi minh de phan loai tung doi tuong cu the cho phu hop  theo muc tot ,kha,tbinh va yeu de quan ly, chu y nhung quan  nhan cham tien bo

             -d/v ctac giai quyet tt:    thuong xuyen  tuyen truyen,gduc bo doi nang cao hieu biet toan dien,trong do trong tam giao duc ve cn m-l........đao duc loi song van hoa cua nguoi quan nhan...xay dung moi truong  song cua don vi trong sang lanh manh,mỗi nguoi vì mọi nguoii,mọi nguoi vi mỗi nguoi, xay dung tot các mqh trong don vi,don vi voi dia phuong; tao duoc bau khong khi dan chu ,coi mo ,tin cay, thuong yeu  giup do nhau,doan ket thong nhat cao.....phat huy suc manh tong hop cua to chuc dang,to chuc chi huy,to chuc quan chung,hoi dong quan nhan,to 3 nguoi  trong  giai quyet tt....phoi hop chat che voi co quan ngoai don vi co lien quan,voi dia phuong,voi gia dinh,ban be than thiet cua quan nhan de tien hanh giai quyet tt cho bo doi....cham lo xay dung ,boi duong,nhan dien hinh tien tien va phat huy trach nhiem cua cac dien hinh tien tien trong giai quyet tt; kip thoi bieu duong khen thuong  nguoi tot ,viec tot ,dong thoi xu ly nghiem ,minh có tính giáo dục cao ca nhan vi pham ky luat trong don vi...tiep tuc doi moi noi dung,da dang cac hinh thuc ,phuong pháp giao dục,quan ly tt bo đọi trong H

=>LIEN HE....

giao duc, quan lý tư tưởng bọ độiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!