Bảng tiên lượng

6.4K 7 4

Bài giảng tiên lượng

Chương 1: KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG

I. MỘT SỐ ĐIỂM CHUNG

1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của tính tiên lượng công trình

1.1. Khái niệm về đo bóc tiên lượng

Đo bóc tiên lượng các công tác xây dựng theo quan điểm quốc tế được hiểu như sau : “Đo bóc tiên lượng là quá trình đo bóc kích thước từ bản vẽ và điền chúng vào các tờ ghi kích thước theo danh mục các công tác. Các số liệu này sau đó sẽ được xử lý để lập ra Bảng tiên lượng theo quy định”.

Đo bóc tiên lượng theo các quy định của Việt Nam được hiểu như sau: “Đo bóc tiên lượng công tác xây dựng là việc tính toán, xác định tiên lượng công tác xây dựng cụ thể của công trình trên cơ sở các bản vẽ thiết kế, các yêu cầu của dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng của Việt Nam và được diễn giải chi tiết trên bảng tiên lượng của công trình.

Theo một số tài liệu khác thì khái niệm đo bóc tiên lượng là đo, tính toán, bóc tách, xác định tiên lượng các công tác xây dựng của hạng mục công trình xây dựng trước khi chúng được thi công.

Tiên lượngtiên lượng từng công tác của công trình trước khi công trình được xây dựng.

Bảng tiên lượng là căn cứ chủ yếu để tính ra yêu cầu về kinh phí, vật tư, nhân lực cho công trình

Tiên lượng là công tác trọng tâm của dự toán, nó là khâu khó khăn, phức tạp tốn nhiều thời gian và dễ sai sót nhất trong công tác dự toán.

1.2. Ý nghĩa của việc đo bóc tiên lượng

Đo bóc tiên lượng - dự toán một cách chính xác là cơ sở cho việc thực hiện yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc tính đúng tính đủ tiên lượng tiên lượng ban đầu công tác xây dựng là mối quan tâm của những người làm công tác xây dựng nói chung và nhà thầu nói riêng. Là một yêu cầu không thể thiếu đối với một dự án đầu tư xây dựng và là một công việc trong trình tự đầu tư và xây dựng.

Tiên lượng xây dựng là căn cứ quan trọng có tính chất quyết định đến việc xác định giá trị dự toán và làm căn cứ quyết định đầu tư, chọn phương án đối với chủ đầu tư và là căn cứ quyết định phương án dự thầu của nhà thầu.

1.3. Mục đích của việc đo bóc tiên lượng

Mục đích cơ bản của việc đo bóc tiên lượng là để xác định giá thành xây dựng. Ứng với các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng thì tiên lượng của công tác xây dựng cũng được xác định tương ứng dựa trên bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.