Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

—Bu Dört Aday Neden Adaydı?

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

—Bu Dört Aday Neden Adaydı?

Parnasse'ın etkili olduğu dönemde bile bu dört şair somut nesnelciliğe ve salt plastik anlayışa karşı çıkıyordu. Öz ve biçim arayışına girdiler.

Sembolikler, Parnasse'ın savunduğu materyalizme ve olguculuğa karşı, idealist ve sezgici bir şiir anlayışını savundular. Romantizmin duygu sömürüsüne ve sadeliğine; Klasik şiirin buyurganlığına ve bilmişliğine; toplum için sanat diyen, ruhsuz Natüralizme karşı durdular.

—Sembolizm Nasıl Tanındı?

Kozasını yırtan bu yeni akım, Moreas'ın bir gazetedeki bildirgesi ile halk tarafından tanınır hale geldi. Moreas manifestosunda, doğa ve insan davranışlarının, oluşun; yalnızca bizi ideanın ezoterik ilgisine götürecek "bizlerin görünümleri" olduğundan bahseder. Böylece idea kendi maskesi ardında, kendi yoğunlaşımından uzak olacaktır. Yermenin, hitabetin, hatalı duyarlılığın karşısında duran Sembolizm, nesnel tanımlayışa da karşı olarak, ideayı ifadenin yalnızca öznel olmasına çaba sarf edecek ve böylece kendi kendini sonlandıran bir formda olmasına engel olacaktır.
Sembolistler tam olarak bunu düşünüyordu ve bu yüzden düş gücü ve ruhsallık ön plandaydı, masallar, efsaneler, mitoloji, büyü ve Okültizm çok kullanıldı.
Böylece şairler örtülü anlatımın ihtiyacı olan imgelere kavuştu.

Poetik NevirHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin