poems by audrey [3]

9 3 1
                         

"conner ellis is the bae
conner ellis hey hey hey
conner ellis isn't ellis anymore"

conner ellis, i love you almost as much
as i love apple sauce. -by audrey ellis

conner ellis is the lomlHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin