Câu 6 Trình bày nguyên nhân cơ bản gây ra sự dao động điệ

225 0 0

Câu 6 Trình bày nguyên nhân cơ bản gây ra sự dao động điện áp cho các máy phát điện

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sự dao động điện áp sau đây ta xem xét một số nguyên nhân chính sau:

a,Do khi dòng tải thay đổi (cosφ=0 tăng, tốc độ không đổi, It thay đổi).

-Làm cho phản ứng phần ứng máy phát thay đổigây ra sự thay đổi từ thông trong các cuộn dây phần ứng→làm thay đổi đ/áp m/f

-Làm giáng áp trên điện trở nội của m/f thay đổi→Làm thay đổi đ/áp của m/f

*I↑↓→Fa↑↓→ øTH↓↑→UF↓↑*

*I↑↓→∆U↑↓→UF↓↑*

b,Khi tính chất tải thay

It=const, n=const và cosφ thay đổi sẽ làm thay đổi độ khử từ của phản ứng phần ứng→đ/áp m/f thay đổi

cosφ ↑↓→Fa↓↑→øTH↑↓→EF↑↓→UF↑↓

c, do tốc độ động cơ lai thay đổi It = const, cosφ=const, n=var

N↑↓→ EF↑↓→UF↑↓

d, Ngoài các nguyên nhân chính trên còn có các nguyên nhân phụ khác như khi nhiệt độ trong cuộn dây máy fát thay đổi

*to↑↓→Rư↑↓→∆U↑↓→UF↓↑*

*to ↑↓→Rkt↑↓→Ikt↓↑→UF↓↑*

It dòng tải m/f

∆U: đ/áp rơi trên cuộn dây phần ứng

EF: sức điện động cảm ứng trong cuộn dây

UF: đ/áp trên trụ đấu dây của m/f

Fa:sức điện động phản ứng phần ứng

Rư:đ/trở của dây phần ứng

Rkt: đ/trở kích từ

Ikt: dòng kích từ máy phát

øTH: tứ thông tổng hợp

*Tại sao phải ổng định điện áp

-Tất cả các phụ tải điện hay các khí cụ điện trang bị trong hệ thống NL đều đc chế tạo để công tác với đ/áp nhất định ta gọi đó là đ/áp định mức, chỉ có đ/áp đó cấp cho t/bị thì nó mới hđ ở trạng thái tốt nhất và tin cậy nhất, mọi sự sai lệch tằn hoặc giảm đi theo quá giới hạn cho phép of đ/áp dều gây ra sự c/tác không ổn định, không tin cậy cho các thiết bị, còn m/f trong qua strinhf thay đổi dòng tải thì đ/áp thay đổi rất lớn. vì vậy cần có sự ổn định đ/áp.

Câu 6 Trình bày nguyên nhân cơ bản gây ra sự dao động điệĐọc truyện này MIỄN PHÍ!