Chapter 23

102K 3.7K 512
                  


ang bilis niyo, pramis. naabot agad ang kota amp

#23

Masakit.. pinapatay ako ng paunti-unti..
-
Yasmin

Reeve woke up without Yasmin beside him. Naupo siya sa gilid ng kama at napahilamos sa mukha. He didn't have enough sleep. He has to think properly how he would confide to his parents about him and Yasmin. When he woke up, he expected to see her face first thing in the morning to gather up strength, but she woke up earlier than him.

Tinawagan ni Phoebe ang phone ni Yasi kaya lumabas ang dalaga. Yasmin had to be quiet and careful with her movements so as to not wake Reeve up. So Reeve was oblivious where she's at.

Tumayo si Reeve at tumungo sa banyo. "Love," he tried to call out but no one responded. Bumakas ang kunot sa noo niya. "I'll open up," aniya kahit hindi siguradong may tao o wala.

Deep frown invaded his forehead when he opened the bathroom and saw no one. Bumalik siya sa bedside table at sinubukang tawagan ito ngunit napamura siya nang marinig ang ringtone nito. Yasi left her phone.

"Fuck," tanging sabi ni Reeve at nailing, sabay tingin sa orasan. Alas singko pa lang. Where the hell would she go? Umusbong ang galit sa damdamin ni Reeve. Siguraduhin lang niyang hindi siya lumabas sa dalampasigan sa ganitong oras. Isip niya. Nasa private beach sila at hindi masyadong marami ang tao, kung may lasing sa labas, malalagot ito kung tatangkain nitong hawakan si Yasi.

Reeve wore his boxers and zipped his pants before walking out. Kung may makakita man na galing siya sa kuwarto ni Yasi sa ganitong oras, wala siyang pakialam. Binalak niyang bumalik sa kuwarto niya para maligo. Ngunit umigting ang panga niya sa nadatnan. Nadia was at the doorstep, trying to open the door. She was only wearing a thin robe, bumabakat pa ang mga utong nito. "Reeve?" Katok nito.

Ngunit nagulat si Nadia nang makita si Reeve. Her eyes twinkled sensually. But he ignored her. Nilampasan niya ito at sinara ang pintuan bago pa man makapanhik sa loob si Nadia o makapagsalita.

Pagkatapos niyang maligo, agad siyang lumabas at tinawagan ang tatay niya. Maagang nagigising si Brandon, alam iyon ni Reeve. "Where are you, dad?" Seryosong tanong niya.

Tinungo niya ang sinabi nitong lokasyon niya. Pag-aari ng pamilya nila ang beach resort na ito kaya may sariling opisina si Brandon dito. His office was three rooms away from where Tita Monic and Yasi was.

Nadatngan ni Reeve na nagkakape ang Tatay niya habang nagbabasa ng dyaryo sa loob ng opisina nito. "We have to talk, dad" walang pasakalyeng saad ni Reeve.

Kumunot ang noo ng ama ngunit tumango kalaunan. "Gaano kaimportante iyang sasabihin mo anak at nagising ka ng ganito kaaga para lang pag-usapan iyan," Brandon said and smiled.

"I have been wanting to tell you this. Matagal na."

"Tungkol saan?" Tanong ng ama.

Reeve's serious eyes did not falter. He couldn't wait any longer. "Dad, I am in a relationship with Yasmin," ni walang prenong saad ni Reeve.

Saglit natigilan si Brandon, tinitigan ang anak. The puzzlement if he's joking or not bugged him. Tinatanya ni Brandon kung nagpapatawa ba ang anak o hindi. Sa kalooban niya ay biglang nakumpirma ang matagal na niyang hinala na ayaw niyang magkatotoo.

Patuyang tumawa si Brandon at tinignan ang anak. "Joke's over, son. You came here just to tell me that? Nagpapatawa ka ba?" Nanunuyang sabi nito.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon