Chapter Twenty-Four

1.9K 106 19
                         

Chapter Twenty-Four

Ilang beses akong kumurap bago tuluyang mag-sink in sa utak ko kung nasaan ako. My clothes was changed to a sleepwear. Gumalaw ang king size bed na kinahihigaan ko ng bigla akong tumayo. I saw my clothes on the sofa. It was neatly folded.

Bakit ako nandito?

I remembered running away last night without anywhere to go and because he is running after me. I don't know what happened after that. 

Kinuha ko ang damit ko bago tuluyang tumayo at dumiretso sa bathroom ng kaniyang kwarto. Iniwan ko roon ang jacket niyang suot ko kagabi.

I locked the door before taking a bath.  Nang matapos ako ay agad ko ring isinuot ang sapatos ko.

Patapos na ako ng biglang bumukas ang pinto. I saw him entering the room. May dala dala siyang makakain. Umiwas ako ng tingin at tinuloy ang ginagawa. I was planning to leave without telling him but I guess, I can't do that anymore. 

"Breakfast...

"Hindi na. I want to go home." agad kong tugon.

Sinuklay ko ang basa kong buhok gamit ang mga kamay ko.  Hindi ko pa rin siya nililingon.

"I know you're mad. I didn't know that it will take that long. H'wag ka na magtampo..." kumunot ang noo ko at marahas na tumingin sa kaniya. 

Akala niya ay galit ako dahil napakatagal naming hindi nagkita? Wow. Just wow. 

"Uuwi na ako—"

"Aren't you cold? May lagnat ka pa. Why are you not wearing my jacket?" kinuha niya ang jacket sa may sofa at agad na inabot sa akin.

"Ayoko niyan..." siryoso kong sagot at umiwas din sa kaniya.

Umawang ang labi niya ngunit hindi niya ako pinilit. Inayos niyang muli ang pagkaka-fold ng jacket at nilagay sa aking gilid.

"Your Dad told me you left home. Saan ka tumitira?"

Imbes na sagutin siya ay tumayo ako. I gathered all my things before getting my phone.

"Livia..." he said warning me.

Hindi ko parin siya pinansin. Ang lakas ng loob niyang humarap sa akin pagkatapos niyang makipagyakapan sa kung sino. Ngayon, parang ako pa ang may mali at kailangan magpaliwanang sa kaniya? 

I was about to open the door of his room pero nahawakan niya ang braso ko at hinila. Sa sobrang pagkaasar ko ay dumapo ang aking kamay sa kaniyang pisngi. 

Gulat na gulat siya sa ginawa ko. I bit my lower lip to prevent me from crying but I failed. Naglandas ang mainit na luha sa aking pisngi. 

Agad namang binalot ng pag-aalala ang kaniyang mukha. He tried to touch me again but I pushed him. Hindi ko alam kung ilang beses siyang sumubok at ilang beses ko siyang pinagtulakan.

My vision is blurry because of the tears. Ang kaninang bag na nakalagay sa aking balikat ay nasa sahig na dahil sa marahas kong pagtulak sa kaniya.

He stopped and sat at the end of the bed while looking at me with his jaw clenching. Ang mga braso niya ay nakapatong sa kaniyang tuhod habang matamang nakatingin sa akin hanggang sa unti-unting pumungay ang kaniyang mga mata.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now