For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau7: xay dung va phat trien nen van hoa trong thoi ky doi moi...

7.1K 4 2

 Câu 7: Trình bày và phân tích các quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền

văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Theo anh (chị), làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa

dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

1. Trình bày và phân tích các quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn

hóa trong thời kỳ đổi mới.

  Một là, văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

-Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội :

Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống diễn

ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại; qua hàng bao thế kỷ nó cấu thành

nên một hệ thống các giá trị, truyền thống và lối sống mà trên đó từng dân tộc tự khẳng

định bản sắc riêng của mình. 

Các giá trị nói trên tạo thành nền tảng tinh thần của xã hội vì nó được thấm nhuần trong

mỗi con người và trong cả cộng đồng dân tộc. Nó được truyền lại, tiếp nối và phát huy

qua các thế hệ người Việt Nam. 

Vì vậy, chúng ta chủ trương làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã

hội để các giá trị văn hoá trở  thành nền tảng tinh thần vững bền của xã hội, trở  thành

động lực phát triển kinh tế xã hội. 

VD: những nền văn hóa ăn sâu và máu mỗi con người Việt Nam như “Tôn sư trọng đạo”,

“Uống nước nhớ nguồn”…

-Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển 

Nguồn  lực nội sinh của sự phát triển của một dân tộc thấm sâu trong văn hoá. Sự phát

triển của một dân tộc phải vươn tới cái mới nhưng lại không thể  tách khỏi cội nguồn,

phát triển phải dựa trên cội nguồn. Cội nguồn đó của mỗi quốc gia dân tộc là văn hoá 

Trong nền kinh tế thị trường, một mặt văn hoá dựa vào tiêu chuẩn cái đúng, cái tốt, cái

đẹp, để hướng dẫn và thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến

kỹ thuật, nâng cao tay nghề, sản xuất ra hàng hoá với số lượng và chất lượng cao đáp ứng

yêu cầu xã hội. Mặt khác, văn hoá sử dụng sức mạnh của các giá trị truyền thống để hạn

chế xu hướng sùng bái lợi ích vật chất dẫn tới suy thoái xã hội. 

Trong vấn đề bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững, văn hoá giúp hạn chế lối sống

cau7: xay dung va phat trien nen van hoa trong thoi ky doi moi...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!