cau3: trinh bay hoan canh lich su nuoc ta sau CMT8...

8.3K 5 6

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử của nước ta sau CMT8 và phân tích nội dung bản

chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Đảng?

1.  Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám:

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công,nước VN dân chủ cộng hòa ra đời,công cuộc

bảo vệ và xây dựng đất nước đứng trước nhiều thuận lợi cơ bản và nhiều khó khăn thử

thách 

a.  Thuận lợi:

    Trên thế giới ,chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống do Liên Xô đứng đầu.Phong trào

cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển,phong trào dân chủ và hòa bình

cũng vươn lên mạnh mẽ.     Trong nước,chính quyền nhân dân được thành lập,có hệ thống từ trung ương đến cơ

sở.Nhân dân lao động đã làm chủ  được đất nước.Lực  lượng vũ trang được tăng

cường.Chính phủ VN dân chủ cộng hòa được toàn dân tin tưởng và ủng hộ.

b.  Khó khăn :

   Bên cạnh những thuận lợi đó,chính quyền non trẻ đứng trước vô vàng những khó khăn

,thử thách cần phải vượt qua.

   Nền độc lập của chúng ta chưa được quốc gia nào trên thế giới công nhận.Thù trong

,giặc ngoài chống phá quyết liệt.Cuối tháng 8 - 1945, theo thoả thuận của phe Đồng minh

ở Hội nghị Potsdam  ,trong  tháng 9-1945,  gần 20 vạn quân của chính phủ Tưởng Giới

Thạch dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 16 trở ra

Bắc.Quân Tưởng kéo vào nước ta với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật,nhưng thực

chất chỉ gây ra cho ta nhiều khó khăn về kinh tế,rối ren về chính trị.Trong khi đó ở miền

Nam,quân Anh ,Pháp đồng lõa với nhau đánh chiếm Sài gòn,hòng tách Nam bộ ra khỏi

VN

   Chúng ta còn đối mặt với những khó khăn về  kinh tế  do hậu quả  của chế  độ  cũ để

lại.Ngân sách nhà nước trống rỗng.nạn đói,nạn dốt ,thiên tai …khắp mọi nơi.Nền kinh tế

bị trì trệ,lạc hậu,ruộng đất bị bỏ hoang.

  Tệ nạn xã hội lang tràn,cướp của,giết người..

2.  Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng:

Trước tình hình mới,trung ương Đảng đã sáng suốt phân tích tình thế  cách mạng thế

giới,sức mạnh mới của dân tộc để  vạch ra chủ  trương,giải pháp nhằm giữ  vững chính

quyền,bảo vệ độc lập .Ngày 25-11-1945,Đảng ra chỉ thị về kháng chiến kiến quốc,vạch ra

con đường đi lên của cách mạng VN trong giai đoạn mới