For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau3: trinh bay hoan canh lich su nuoc ta sau CMT8...

12.4K 8 7

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử của nước ta sau CMT8 và phân tích nội dung bản

chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Đảng?

1.  Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám:

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công,nước VN dân chủ cộng hòa ra đời,công cuộc

bảo vệ và xây dựng đất nước đứng trước nhiều thuận lợi cơ bản và nhiều khó khăn thử

thách 

a.  Thuận lợi:

    Trên thế giới ,chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống do Liên Xô đứng đầu.Phong trào

cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển,phong trào dân chủ và hòa bình

cũng vươn lên mạnh mẽ.     Trong nước,chính quyền nhân dân được thành lập,có hệ thống từ trung ương đến cơ

sở.Nhân dân lao động đã làm chủ  được đất nước.Lực  lượng vũ trang được tăng

cường.Chính phủ VN dân chủ cộng hòa được toàn dân tin tưởng và ủng hộ.

b.  Khó khăn :

   Bên cạnh những thuận lợi đó,chính quyền non trẻ đứng trước vô vàng những khó khăn

,thử thách cần phải vượt qua.

   Nền độc lập của chúng ta chưa được quốc gia nào trên thế giới công nhận.Thù trong

,giặc ngoài chống phá quyết liệt.Cuối tháng 8 - 1945, theo thoả thuận của phe Đồng minh

ở Hội nghị Potsdam  ,trong  tháng 9-1945,  gần 20 vạn quân của chính phủ Tưởng Giới

Thạch dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 16 trở ra

Bắc.Quân Tưởng kéo vào nước ta với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật,nhưng thực

chất chỉ gây ra cho ta nhiều khó khăn về kinh tế,rối ren về chính trị.Trong khi đó ở miền

Nam,quân Anh ,Pháp đồng lõa với nhau đánh chiếm Sài gòn,hòng tách Nam bộ ra khỏi

VN

   Chúng ta còn đối mặt với những khó khăn về  kinh tế  do hậu quả  của chế  độ  cũ để

lại.Ngân sách nhà nước trống rỗng.nạn đói,nạn dốt ,thiên tai …khắp mọi nơi.Nền kinh tế

bị trì trệ,lạc hậu,ruộng đất bị bỏ hoang.

  Tệ nạn xã hội lang tràn,cướp của,giết người..

2.  Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng:

Trước tình hình mới,trung ương Đảng đã sáng suốt phân tích tình thế  cách mạng thế

giới,sức mạnh mới của dân tộc để  vạch ra chủ  trương,giải pháp nhằm giữ  vững chính

quyền,bảo vệ độc lập .Ngày 25-11-1945,Đảng ra chỉ thị về kháng chiến kiến quốc,vạch ra

con đường đi lên của cách mạng VN trong giai đoạn mới

  -Về chỉ đạo chiến lược,Đảng xác định mục tiêu cần nêu cao của cách mạng VN lúc này

vẫn là dân tộc giải phóng,khẩu hiệu lúc này là” dân tộc trên hết,Tổ quốc trên hết”,nhưng

không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc lập.

  -Về xác định kẻ thù,Đảng phân tích âm mưu của các nước đế quốc đối với Đông Dương

và chỉ rõ ” kẻ thù chính của chúng ta là thực dân Pháp xâm lược,phải tập trung ngọn lửa

đấu tranh vào chúng “.Vì vậy,phải”lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp

xâm lược”,mở rộng mặt trận Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân.

-Về phương hướng, nhiệm vụ,Đảng nêu lên 4 nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách cần khẩn

trương thực hiện là:”củng cố  chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược,bài trừ  nội

phản,cải thiện đời sống  nhân dân”.Đảng chủ  trương kiên trì nguyên tắc thêm bạn,bớt

thù,thực hiện khẩu hiệu “Hoa – Việt thân thiện” đối với quân đội Tưởng Giới Thạch và

“độc lập về chính trị ,nhân nhượng về kinh tế”đối với Pháp.

  Ngoài ra chỉ thị còn đề ra các biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ trên: -  Về chính trị xã hội:Tổ chức bầu cử quốc hội,lập ra hiến pháp,bộ máy chính quyền từ

Tw đến cơ sở  được thiết lập và tăng cường.Các đoàn thể như Mặt trận Việt Minh,Hội

lien hiệp quốc dân VN,hội lien hiệp phụ nữ VN…được xây dựng và mở rộng

-  Về quân sự:động viên lực lượng  toàn dân kiên trì kháng chiến,tổ chức và lãnh đạo

cuộc kháng chiến lâu dài.

-  Về kinh tế:Phát động phong trào tăng gia sản xuất,xóa bỏ các thứ thuế,khôi phục lại

các nhà máy.

-  Về ngoại giao:phải kiên trì nguyên tắc”bình đẳng,tương trợ,thêm bạn,bớt thù” trong

quan hệ với các nước.

Chỉ thị kháng chiến kiến quốc có một ý nghĩa hết sức quan trọng.chỉ thị đã xác định

kẻ thù đối với nhân dân Vn là thực dân PHáp,nêu rõ hai nhiệm vụ đối với cách mạng

VN sau CMT8 là  xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước.Đề ra những nhiệm

vụ,biện pháp cụ  thể về đối nội ,đối ngoại để khắc phục nạn đói,nạn dốt,chống thù

trong giặc ngoài,bảo vệ chính quyền cách mạng.

cau3: trinh bay hoan canh lich su nuoc ta sau CMT8...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!