Đường lối cách mạng đảng

12K 15 12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Viethanit.Org

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?

a. 1858-1884

b. 1884-1896

đáp án c. 1896-1913

d. 1914-1918

Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp tư sản và công nhân

đáp án c. Giai cấp công nhân

d. Giai cấp tiểu tư sản

Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

a) Địa chủ phong kiến và nông dân

b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân

đáp án c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân

d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản

Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

đáp án a) Độc lập dân tộc

b) Ruộng đất

c) Quyền bình đẳng nam, nữ

d) Được giảm tô, giảm tức

Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến

đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng

Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

đáp án b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.

c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản

d. Cả a, b và c

(Đáp án gốc của thầy Mỹ là b. Đáp án của thầy Hiển: cập nhật sau Olympic 2006 vòng loại khu vực là a. Ra đời trước gi.cấp tư sản....)

Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

a) Công nhân và nông dân

b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Đường lối cách mạng đảngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!