Mensahe ng May Akda

229 11 0
                         

Magandang Araw!

Nais kong magpasalamat sayo, dahil binigyan mo ng pagkakataon ang istoryang ito para simulan. Uunahan na kita pero kaibigan, Maraming salamat sa iyong suporta. Mabuhay ka!

Ang istoryang ito ay hindi perpekto. Maaaring may mabasa kang pagkakamali sa pagkakalikha ng mga litanya o maling pagkakagamit ng mga salita.

Kung nacurious ka lang? Isagad mo na hanggang huli 😂 Maraming salamat.

Enjoy!!

-CJ

————————————————————————
" I'm gonna make you fall for me Leon, Tempting you is my Hobby but making you mine is my goal" -Georgina

"We'll see" -Leon

Blinded By ExpectationsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon