đề cương Công pháp

4K 4 2

1.     CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ

_Chủ thể luật quốc tế (LQT) là thực thể đang tham gia vào những quan hệ pháp luật quốc tế (PLQT)1 cách độc lập, có đầy đủ quyền &nghĩa vụ quốc tế & có khả năng gánh vác những trách nhiệm pháp lý quốc tế do những hành vi do chính chủ thể đó gây ra.Các dấu hiệu cơ bản của chủ thể LQT:

+Tham gia vào những quan hệ quốc tế (QHQT) do LQT điều chỉnh.

+Có ý chí độc lập không phụ thuộc vào chủ thể khác.

+Có đầy đủ quyền & nghĩa vụ riêng biệt đối với các chủ thể khác thuộc phạm vi điều chỉnh của LQT.

+Có khả năng độc lập gánh vác những trách nhiệm pháp lý quốc tế do các hành vi của chủ thể đó gây ra.

_Các chủ thể LQT:

+Qquốc gia

+các tổ chức quốc tế liên chính phủ

+các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết

+các vùng lãnh thổ có quy chế pháp lý đặc biệt( đài loan,hongkong..)

*Quốc gia:

_ là chủ thể cơ bản, chủ yếu của LQT. Theo công ước Montendevio thì quốc gia gồm các yếu tố cơ bản:

+ lãnh thổ xác định

+dân cư ổn định

+chính phủ

+có khả năng thiết lập& thực hiện QHQT

_Là chủ thể đầu tiên xây dựng nên luật quốc tế, là chủ thể cơ bản, chủ yếu trong thực thi pháp luật QT, trong áp dụng các biện pháp cưỡng chế, tuân thủ PLQT.

_Là chủ thể duy nhất được quyền thành lập các tổ chức quốc tế liên chính phủ.

*Các tổ chức quốc tế liên chính phủ:

_là thực thể liên kết chủ yếu các quốc gia độc lập, có chủ quyền, được thành lập& hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế, phù hợp với LQT,có quyền năng chủ thể riêng biệt& 1 hệ thống cơ cấu tổ chức phù hợp để thực hiện các quyền năng đó theo tôn chỉ, mục đích của tổ chức.

_Thành viên của tổ chức QT liên chính phủchủ yếu là các quốc gia độc lập, có chủ quyền. Ngoài ra một số thực thể khác như Hongkong,macau hay các tổ chức quốc tế như EU là thành viên WTO.

_Chịu trách nhiệm pháp lý độc lập với các thành viên.

_Sự tồn tại, phát triển, chấm dứt là do các quốc gia quyết định.

_Được thành lập bằng 1 điều ước QT để thực hiện 1 chức năng, 1 lĩnh vực hoạt động nhất định.

_Là chủ thể hạn chế của LQT(chủ thể không có chủ quyền)

* Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết( là chủ thể đặc biệt)

_Dân tộc là 1 cộng đồng nhiều người, khối ổn định chung, được hình thành trong 1 quá trình lịch sử lâu dài, được sinh ra trên cơ sở ngôn ngữ chung, 1 lãnh thổ chung& được biểu hiện trong 1 nền văn hóa chung. Được coi là chủ thể LQT khi đáp ứng các yêu cầu: