Chapter Sixteen

1K 87 13
                         

Chapter Sixteen

I looked at my Mother. She's busy cooking our dinner. Nangangati ang bibig kong tanungin siya tungkol sa nalaman ko ngunit parang wala akong lakas ng loob na gawin iyon.

Bigla akong natakot sa magiging sagot niya. Pakiramdam ko ay bubuksan ko ang isang bagay na matagal na nilang binaon sa limot.

Ayaw ko namang itanong kay Daddy dahil pakiramdam ko ay masasaktan ko siya. I sighed. Nanglumbaba ako. Naupo ako sa isang high-chair habang pinapanood si Mama.

"What's wrong, Via?" tanong niya.

Umiling ako.

Nakatingin siya sa akin na para bang sinusubukan akong basahin.

"Isusunod na po ba natin ito?" tanong nuong isa naming kusinera.

Nilingon ni Mama ang tinuturo niya. Lumapit si Mama doon at tinignan ang mga sangkap.

"Oo. Iyan na ang isunod." sagot niya.

Muli niya akong nilingon bago itinuloy ang ginagawa.

"Okay lang ba kung magkakaroon kami ng relasyon ni Alexandro, Mama?" naramdaman kong natigilan siya. 

Kinagat ko ang labi habang hinihintay ang sasabihin niya. Lumingon siya sa akin.

"Iyong apo ba ng Don, Livia? Akala ko ay boyfriend mo na iyon?" sabi noong kusinera namin.

"Ay ang pogi noon, Anak. Bagay kayo!" sabi pa noong isa. "Kinikilig ako kapag sinusundo ka noong batang iyon!"

Hindi ako lumingon sa kaniya.  Nanatili ang mga mata ko kay Mama. Mukhang hindi siya sagulat sa sinabi ko. Napatuwid tuloy ako ng upo. Para kasing inaasahan na niya.

"Kung saan ka magiging masaya..." sagot ni Mama bago itinuloy ang ginagawa. 

Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pakiramdam ko ay hindi sapat ang sagot ni Mama.

Pagkatapos ng dinner ay umakyat na ako sa aking kwarto. I took a quick bath before doing my daily routine.

Nakatingin ako sa aking sarili sa salamin ng maalala ko si Alexandro. Pakiramdam ko ay nag-init ang mukha ko pero bigla rin akong napabuntong hininga.

If only I could ask my Mom about what happened before. Pakiramdam ko talaga ay may mali. Hindi ako mapapanatag hangga't hindi ko nalalaman.

Kinaumagan, sumama ako kay Daddy sa bukid. Simula noong pasukan ay hind] na ako nakasama sa kaniya. I was too focused on my studies habang ang mga librang oras ko ay nailalaan ko na kay Alexandro.

Sabi ni Daddy ay hindi muna raw nagpupunta dito si Alexandro dahil nga narito ang pamilya niya. Narealize ko lang din na maging si Daddy ay hindi nagpunta sa mga Altamirano ngayon... dahil ba narito ang pamilya ni Alexandro? 

I sighed. Dad looked at me but didn't bother to ask.

Nakarating kami malapit sa manggahan. Doon ipinarada ng Daddy ang kaniyang sasakyan.

May mga ilang kalalakihan na tumitingin sa tanim naming palay. Nakasunod ako sa kanila habang umiikot sila sa aming pananim.

I'm wearing a black leggings and a plain spaghetti stap. Pinatungan ko iyon ng manipis na checkered long sleeves ni Xandro na umaabot hanggang kalahati ng aking hita. I folded the sleeves dahil masyado din iyong mahaba but it looks good.  Nasasanay na ata akong suot ang damit niya. Nakasuot din ako ng farming boots dahil masyadong maputik.

"Ilang buwan pa ba ang aabutin nito?" tanong noong lalaki.

"Mga tatlong buwan. Iyon na ang pinakamatagal. Mabuti na lamang at umuulan ulan ngayon, maganda ang tubo ng palayan." paliwanang ni Daddy.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now