CHAPTER 20

594K 13.6K 1.5K
                         

CHAPTER 20

CLARIANETTE felt like her heart has been pulled out from her heart and then shred it into tiny pieces. Her eyes were red and it hurts. She’s physically and mentally exhausted. Ayaw na niyang gumalaw pa. Gusto niyang umupo nalang sa isang tabi at ibuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya.  Pero hindi siya puwedeng umupo sa gilid at umiyak, kailangan niyang umuwi para kunin ang mga gamit niya. Babalik siya sa bahay ni Cleevan kahit ayaw niya.

Papalapit palang sa bahay ni Cleevan ang taxi na sinasakyan niya, nanikip kaagad ang dibdib niya. Parang may kamay na pimupiga niyon. Napakasakit ng puso niya. Nang tumigil ang taxi, saka lang niya napansin na hilam na naman pala ng luha ang mga mata niya.

Pagkatapos niyang bayaran ang taxi, mabilis siyang naglakad papasok sa bahay. Sinalubong siya ni Ace ng makapasok siya.

“Claria—”

“Don’t talk to me.” Sansala niya sa sasabihin nito at nilampasan ang lalaki.

“I have something to tell you.”

“Wala akong pakialam.” Tuloy-tuloy na naglakad siya patungo sa hagdanan.

Nang makapasok sa loob ng kuwarto nila ni Cleevan, parang sinakal ang puso niya. This room holds a lot of memories. Good and bad. Marahas niyang pinahid ang basang mata at tinungo ang closet. Kinuha niya ang travelling bag at mabilis na inilagay doon lahat ng damit at gamit niya.

Isinara niya ang zipper ng travelling bag ng mapuno iyon ng gamit niya, pagkatapos ay lumabas siya ng silid na iyon dala-dala ang travelling bag. Nang makababa siya sa hagdan, agad na nakita niya si Ace na nakatayo sa nakabukas na pintuan ng bahay.

“Please, Claria, just give me one minute to talk. I have to tell you something.” May halong pagmamakaawa ang boses nito.

Ipinilig niya ang ulo. “I’m in a hurry.”

“Hindi mo kailangan magmadali. I called Cleevan’s secretary, nasa opisina pa si Cleevan at parang wala raw sa sarili so please, give me a minute.”

“I don’t care about Cleevan—”

“You should. Know why?”

“Why?” She asks dryly.

“Because all those monstrous things he did … he did that so he could have you.” Lumapit sa kanya si Ace. “Bago mo isisi lahat kay Cleevan, puwede bang isipin mo muna kung ano ang mga ginawa niya para sa’yo?”

“The end doesn’t justify the means.” Walang emosyong aniya. “At saka, hindi na magbabago pa ang isip ko. Aalis ako. Iiwan ko ang kapatid mo na pinakulong ang tatay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit ‘yon para sa isang anak na makulong ang ama niya? Akala ko kaya kong tanggapin ang sekreto ni Cleevan, pero hindi pala. Hindi ko kayang makisama sa lalaking nagpahirap sa pamilya ko. I would do anything for our marriage to be null and void—”

“You don’t have to do that.”

“I do.”

He sighed. “Okay. Hindi kita pipiliting manatili. Just give me one minute to tell you another secret.”

Mapakla siyang tumawa. “Another one? Balak mo bang pira-pirasuhin ang puso ko na dati nang pira-piraso? Tama na, Ace! Hindi ko na kaya. Masyado ng masakita e.”

“Just hear this one out.”

Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga at humalukipkip. “Sige. Tell me. Just make it quick. Aalis na ako.”

Huminga muna ng malalim ang lalaki bago nagsalita. “You’re not actually married to Cleevan.”

Dahan-dahang umawang ang labi niya ng unti-unting mag sink-in sa utak niya ang sinabi ni Ace. “A-Ano? I-Impossible! I signed a marriage contract—”

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon