For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 6: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước ...

8.2K 8 4

Câu 6: Quan điểm của Hồ Chính Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân.

HCM có quan điểm nhất quán về xây dựng một Nhà nước mới ở VN là một Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Hiểu một cách tổng quát nhất quan điểm về Nhà nước của dân, do dân, vì dân, chúng ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh những nội dung sau đây:

a)Nhà nước của dân

-Quan điểm nhất quán của HCM là xác lập tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội thuộc về nhân dân..

-Nhân dân lao động làm chủ Nhà nước thì dẫn đến một hậu quả là nhân dân có quyền kiểm soát Nầ nước, cử tri bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh.

-HCM đã nêu quan điểm dân là chủ và dân làm chủ. Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân, còn dân làm chủ có nghĩa là xác định quyền, nghĩa vụ của dân. Trong Nhà nước của dân, với ý nghĩa đó, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. Bằng thiết chế dân chủ, nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của dân, để cho nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực xã hội. Quyền lực của nhân dân được đặt ở vị trí tối thượng.

b)Nhà nước do dân.

Trong tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước Việt Nam mới, nhân dân có đủ điều kiện, cả về pháp luật và thực tế, để tham gia quản lý nhà nước. Người nêu rõ quyền của dân, Nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý là ở chỗ:

-Toàn bộ công dân bầu ra Quốc hội- cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, cơ quan duy nhất có quyền lập pháp.

-Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ ( nay gọi là Chính phủ)

-Hội đồng chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước, thực hiên các nghị quyết của Quốc hội và chấp hành pháp luật.

-Mọi công việc của bộ máy nhà nước trong viêc quản lý xã hội đều thực hiện ý chí của dân ( thông qua Quốc hội do dân bầu ra)

c)Nhà nước vì dân

Nhà nước vì dân là một nhà nước lấy lợi ích chính đáng của dân làm mục tiêu, tất cả đề vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra không có bất cứ một lợi ích nào khác. Đó là một nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào.

Câu 6: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước ...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!