Tu luyen bua than tap 2

7.9K 0 0

7./ NÚM NÁ BỜ RƯM

8./ NA Á MO RI

9./ NA XA PA

10./ NÁ KÀ XA DÁ MẮC MẮC

11./ NỨT KHÉT BĂNG KÀ RA MÍ

12./ Ề HẾ MẮP CẶP BANH ÂM FÙ RA MẮC MẮC

13./ Ề HẾ SA MA THÍ Á

14./ Ề HẾ A CÚ SA GIÁ MẮC MẮC

15./ Ề HẾ Ế Á TẾ GIÁ MẮC MẮC

16./ Ề HẾ PHEO QUĂN TẾT NĂN KÊ RÊ THA

17./ Ề HẾ PÚT THÔ BÚC LÁ MANH TUA MẮC MẮC

18./ PÚT THÔ KHAI NĂN SĂN TUA MẮC MẮC

19./ Ề HẾ MÊ BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC

20./ Ề HẾ PÚT THÔ ĐÙM BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC

21./ THÓC THIA QUĂN SĂN SÓC CĂN

22./ ẮC CA RA ĐUM TĂN SĂN LĂN Á THÍ Á THÁ MÍ

23./ A HĂN BĂN SẾ TA SA LA DĂN SA MAO

24./ Á MÊ MÍ CĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ

25./ Ề HẾ CA RA MÂY TỐ TA TÊ TIN DĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề

HẾ

26./ Ề HẾ NA RA MO MẮC MẮC

27./ Ề HẾ MẮC QUẴN SUNG Ắ QUẴN SUNG Ú QUẴN SUNG

28./ Ề HẾ MÍ TẾ CHỀ TẾ BẾ TẾ CĂN

29./ ÔNG CÀ RA MÍ NÍC KHÉT BĂN CÀ RA MÍ MẮC QUĂN TÂY

30./ CÀ RA KHA KHA KHẮ KHẮ

31./ PÚT THÔ MẮC HĂN SĂN TUA MẮC MẮC

32./ KHẮ KHẮ KHA KHA CÀ RA

33./ Ề HẾ Ắ SA NGĂN MẮC MẮC

34./ Ề HẾ NẮC MÔ PÚT THÊ DẮC

35./ PÚT THÔ BÔN RÁP BRÂY MẮC MẮC

36./ OM MẮC ĐẶC CĂN ĐẶC CĂN ĐÁT THÔ MÔN SÔN CĂN

QUĂN CĂN MẮC MẮC THÍ Ắ.

Sư huynh Huệ Căn quí mến.

Thật bất ngờ lại được gặp đồng đạo ở trên diễn đàn này. Xin chân

thành cảm ơn Huệ Căn rất nhiều.

Đọc pháp danh 36 vị Lục Tổ của huynh post lên đây tại hạ giật

mình và thấy ngay rằng đây mới là danh sách đúng đắn nhất. Có lẽ

danh sách của tại hạ đã bị tam sao thất bản rồi Bởi vì như tại hạ

nói, sau khi copy cuốn sách có các pháp danh của 36 vị Lục Tổ

này, tại hạ thấy có nhiều vị có vẻ gượng ép quá mà không dám mở

miệng ra nói với ai đươc. Vậy từ đây mong huynh giúp đỡ chư

huynh tỉ muội trên diễn đàn này nhé.

thân ái.

Hùng Sơn

Các chư huynh tỉ muội quí mến

Tu luyen bua than tap 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!